lördag, februari 06, 2010

Lågstadielärare är tillbaka

Utbildningsminister Jan Björklund föreslår att lågstadieläraren ska återinföras i lärarsystemet. Systemet med lågstadielärare som togs bort på 80-talet och ersattes av grundskolelärare ska nu enligt regeringens proposition komma tillbaka. Jag tycker det är positivt. Mycket av fokuset på lärande måste ske under de första skolåren. Det är där som eleverna lägger en grund för sitt fortsatta lärande. Dock behövs inte bara ämneskunskaper, det är viktigt att veta hur dessa elever ska tas om hand.

Regeringen la ett tydligt fokus med den nya utbildningspolitiken att tidigt ta tillvara på barns förutsättningar. Det är viktigt att se hur barn utvecklar sig i tidig ålder för att kunna anpassa utbildningen efter deras behov. Fram tills nu har fokuset inte varit lika tydligt, speciellt för dem som hamnat efter från början. Det individuella programmet som var tänkt som ett steg för de som inte hade klarat av kraven från högstadiet blev till slut ett av de största programmen på den svenska gymnasieskolan.

Att istället fokusera tidigt på om barn hamnar efter i skolan är alltid ett mycket bättre sätt natt komma åt de som behöver mest hjälp och som inte klarar av sina studier. Fokus på lärande, kontinuerlig uppföljning av elevers utveckling för att kunna stämma av vilka åtgärder som behöver sättas in om så behövs.Därför är det bra att lågstadieläraryrket återinförs, för för de första åren i skolan är de som lägger grund för hur eleverna utvecklar sig i framtiden.

Andra bloggar: Mary
Media: AB, DN, Exp, Svd