torsdag, augusti 26, 2010

Ett jobbmanifest för framtiden

Alliansen har under mandatperioden visat på att de har kunnat leva upp till den största delen av sina vallöften. Nu påbörjas en ny period, där ansvar tas för Sverige för att möta framtidens utmaningar. Dagens presentation av valmanifestet visar på de ambitioner som Alliansen har för den kommande mandatperioden. Grunden för manifestet är ett fokus på att hålla ihop landet och ekonomin. Att se till varje individs unika förmåga att utvecklas efter egna förutsättningar.

Dagens jobbmanifest tar sin grund i den valrörelse där Alliansen söker förnyat förtroende för de kommande fyra åren. Det är viktigt att spegla de förutsättningar som är nu jämför med 2006. De ekonomiska förutsättningarna nu efter den finansiella krisen sämre än var de var 2006. Då är det självklart att det utrymme som finns ska komma det som bör prioriteras högst till del. Det som prioriteras tydligt är att stärka kärnan i välfärden, samt en riktad satsning till ålderspensionärer.

I manifestet och de utspel som har gjort ryms en hel del ambitioner med som vad Alliansen vill göra nästa mandatperiod. Det är ambitionen för det speglar den vilja som finns hos Alliansen, att använda det ekonomiska utrymme som skapas till de reformer som de vill genomföra. Att betona det som ambitioner snarare än som löften speglar Alliansens vilja att ta ansvar för de offentliga finanser. Att lova och inte genomföra är lika illa som att genomföra men inte respektera de ekonomiska förutsättningarna, en respekt som ställt Sverige i undantag jämför med hur många andra länder har hanterat sin egen ekonomi.

I korta ordalag ser Alliansens program ut enligt följande, detta är hämtat från DN.

- Telia Sonera, Nordea och SBAB ska säljas ut. Övriga delägare kan övervägas att släppas in i Vattenfall. LKAB ska fortsätta vara ett av staten helägt bolag. Inga förändringar ska ske av statens ägande i Apotek AB.

- Skatten på tobak och alkohol höjs. Punktskatten på bland annat cigaretter höjs med åtta procent, vilket ger statskassan en inkomst på 700 miljoner kronor. Skatten på alkohol höjs med 13 procent på bland annat öl och vin vilket inbringar 1,1 miljard kronor.

- En utredning ska pröva möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker inom den svenska alkoholpolitiken.

- En statlig fond för investeringar i Norrlands inland – Inlandsinnovation – kommer
att inrättas.

- Sverige ska vara världsledande på miljö- och klimatfrågor. Klimatmålen ska klaras, däribland en 40-procentig reduktion av koldioxidutsläppen. Dock utan några höjningar av koldioxidskatten.

- Miljöbilsdefinitionen ska skärpas. En premie för miljöbilar ska delas ut.

- Rätten att kvarstå i anställning ska gälla till 69 år i stället för 67 år, vilket är dagens gräns.

- 30.000 nya lärlingsplaster på gymnasieskolan. Lärlingsprovsystem enligt europeisk modell. En tillfällig satsning på yrkesvux (komvux).

- Betyg från årskurs sex. Också nationella prov ska finnas från årskurs sex.

- Kommunaliseringen av skolan ska utvärderas. Men en återförstatling är inte aktuell.

- Folkhögskolesatsningen till stöd för dem som behöver mer av grundläggande
utbildning för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden förlängs med
ett år och utvidgas till samtliga arbetslösa ungdomar under 25 år.

- Plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag som barnet insjuknar tas bort. Föräldrar ska kunna vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår.

- Jämställdhetsbonusen förenklas och vårdnadsbidraget görs mer flexibelt genom att karenstiden förkortas.

- Satsningen på kvinnors företagande ska fortsätta.

Några av de reformer som alliansen kommer att genomföra om utrymmer finns i budgeten:

- Ytterligare sänkningar av inkomstskatterna i form av ett femte steg i jobbskatteavdraget.

- Ytterligare höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt.

- Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta bör sänkas.

Källa: DN

Skarpa förslag på 12,8 miljarder, främst på välfärden samt sänkning för ålderspentionärer, samt reformambitioner för den kommande mandatperioden på 32 miljarder. Det är enligt de förutsättningar som har satts upp för den kommande mandatperioden. Alliansen har tagit ansvar under de senaste fyra åren med att leva upp till runt 9-9,5 av 10 vallöften från 2006. I år är förutsättningarna annorlunda. Därmed skapas ambitioner för att förbättra och förenkla, ambitioner som förutsätter att människor kan växa och utvecklas efter egna förutsättningar. Arbetet med det påbörjades 2006, nu skapas förutsättningar för att förnya sitt förtroende hos väljarna. Det är den ambition som Alliansen har för framtiden.

Bloggar: Högberg, Kent, Per, Peter, Stefan.
Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, GP, SvD, SvD, SvD, SvT.