tisdag, april 12, 2011

Skattesänkningar - ingen enskild idé

"Man kan fråga sig en sak. Sverige har blivit ekonomiskt mycket friare. Europa har blivit ekonomiskt mycket friare. Världen har blivit ekonomiskt mycket friare. Detta har lett till en stor välståndsökning. Skulle Sverige då plötsligt vända om och bedriva en motsatt politik där vi minskar den ekonomiska friheten genom att bland annat introducera en skattechock, införa nya kilometerskatter och bensinskatter, höja västvärldens redan högsta marginalskatter, höja kommunalskatter och höja landstingsskatter, såsom föreslogs från oppositionen före valet?" - Johnny Munkhammar, anförande i riksdagen 2 december 2010.

Det är hög tid för Alliansen att påvisa vart de vill ta Sverige. Efter att ha tacklat svensk ekonomi genom ett av de tyngsta stålbaden på länge genom den globala finanskrisen som startade genom en bolånekris och som sedan utmynnade sig i en statsfinanskris. Till skillnad från andra länder klarade sig Sverige väl, tack vare att man inte lät sig lockas av göra snabba kortsiktiga manövrar som äventyrade ekonomierna i Grekland, Island och Storbritannien. Att Sverige som ett av de OECD-länder som bäst har hanterat finanskrisen, ger Sverige förutsättningar att satsa på utveckling istället för sanering. Det är något av ett tecken som Alliansens partiledare försöker påvisa på DN:s Debattsida.

Artikeln bjuder förvisso inte på särskilt många nyheter. Det är snarare en påminnelse om var Alliansen vill ta Sverige och svensk ekonomi, en väg som är nödvändig för ett öppnare och friare land där Sverige möter globaliseringens utmaningar. Tydliggörandet av regeringens reformambitioner är ett tecken på att de ambitioner som de har kring skattesänkningar för löntagare och pensionärer, samt den sänkta restaurangmomsen är högprioriterad. Jag tänker dock vara 100 procents nöjd då jag ser dessa förslag som definitiva, inte bara som en ambition. Utav artikeln kan man enkelt utröna fem prioriterade områden.
  1. Fler i arbete.
  2. Ett robust finansiellt system.
  3. Ett högklassigt utbildningssystem.
  4. Välfärd med hög kvalitet.
  5. Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige.
De prioriterade skattesänkningarna i form av ett femte jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer, höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt, samt den sänkta restaurangmomsen är tre ambitioner som nu förtydligas och jag kan väl bara anta att det är frågan om när dessa reformer kommer att genomföras. I anslutning till vårbudgeten och lagom till höstbudgeten skulle jag våga att säga att dessa reformer med högsta sannolikhet kommer vara sjösatta redan i år. Dock om nu svensk ekonomi är i den situation som Svenskan vill påvisa, kan man undra varför Alliansen inte går hela vägen och tar bort hela den statliga värnskatten.

Den sänkta restaurangmomsen är en reform som jag ser som en viktig reform, detta då jag vet förutsättningarna för hotell- och restaurangföretagare. Marginalerna för många restaurangföretagarna är väldigt små ibland. En sänkning av restaurangmomsen ger många restaurangföretagare chansen att öka sina sina mariginaler, för de som kombinerar hotell med restaurang slipper krånglet med dubbla momssatser. Detta utspel tillsammans med förstärkta satsningar som Alliansen ser som viktiga för svenskt företagande är lovande och jag skulle bli nöjd bara de nu kan omvandla sina ambitioner till faktiska reformer.

Dock kan vissa undra varför ytterligare skatter i en tid som denna skulle vara det viktigaste. Vi ska förvissa oss om att den politik som fördes under 2006-2010 ledde till nästan 90 miljarder i ökade skatteintäkter, detta till följd av enorma skattesänkningar. Skattesänkningar är inte en enskild idé, det är en del av en idé om att göra det friare för arbetare och företagare att påverka sin ekonomi och göra Sverige mer konkurrenskraftigare. Inget stärker svensk ekonomi mer än att stärka drivkrafterna för de som har kapital att investera i företag och utveckling.

Media: AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvD.