fredag, september 02, 2011

Om att gå mot sina principer utan att tala om det

I Örebro kommun har nu Socialdemokraterna nu tagit ett överraskande beslut. Efter omvalet har de nu en unik position att åtgärda den politik som de sedan tidigare har varit emot. En reform som ofta är på tapeten inom den kommunala politiken är den borgerliga reformen om vårdnadsbidraget. Socialdemokraternas motstånd mot reformen är talande i och med att denna reform riskerar urholkning av den kommunala barnomsorgen enligt deras mening.

Att Socialdemokratin har haft en tro att de vet bäst hur barnomsorgen ska utformas, framför att föräldrar ska kunna forma sin vardag utefter sina egna förutsättningar är en sak. Nu har de haft chansen att avskaffa vårdnadsbidraget i Örebro kommun. Förargligt, men förståeligt eftersom det går emot deras principer. Överraskande blir det dock när de då väljer att rädda vårdnadsbidraget. Ett yrkande från Fp, V och Mp om att direkt skrota vårdnadsbidraget röstades emot av Socialdemokraterna. Många borde ha blivit förvånade.

Här blir diskussionen om att gå emot sina principer relevant. Det som dock är talande är om hur man verkar dölja det faktum att man försöker gå emot de principer man hela tiden talar högt om. Vårdnadsbidraget är en aspekt, den andra blir relevant i och med höstens budgetförhandlingar och den diskussion som kom fram under sommaren. Diskussionen om de budgetprinciper som byggdes upp under socialdemokratiskt regeringsinnehav på 90-talet och som vi nu får tecken om att dessa ska frångås. Men det talas inte särskilt högt om detta.

Nu talas det mycket om behovet av att investeringar för framtiden. Nu har ju inte investeringar uteblivit, det är dock frågan om i en tid då länder i vår närhet brottas med gigantiska underskott, när man har försökt investera med statliga medel och dragit på sig stora underskott, utan att investeringarna och stimulanserna har betalat av sig. Lånetak som i USA pressas upp till en ny historisk nivå och räntekostnaderna blir ytterligare en börda. Just satsning på investering i infrastruktur är en sådan aspekt som gjort att man i det dolda talar om att undanta just investeringar ur principerna om långsiktig hållbarhet gällande de offentliga finanserna.

Att använda lån för att satsa på framtida investeringar är i och för sig inget förbjudet eller dåligt, men likt förslag ska finansieras ska även lån också finansieras. Meningen kan inte vara som förr att kommuner och regioner och bidra med förskott från kommunala medel vilket skulle leda till ökade räntekostnader som drabbar de enskilda kommunernas driftsbudget. Behovet av statliga investeringar i infrastruktur har växt under lång tid. De statliga investeringarna som har kommit till efter 2006, dels de årliga satsningarna för att ta igen på de bantade anslagen till underhåll under början av 2000-talet men också den 482-miljarderssatsning som presenterades förra året.

I det avseendet har socialdemokratin nu chansen att öppet stå för varför de går emot sina principer utan att riktigt vilja prata om det. Att tala i Sverige om vikten av budgetprinciper men ute i Europa verka för att motverka dessa principer genom att motverka stramare budgetregler och i det dolda arbeta för att implementera dessa på nationell nivå. Att tala om att avskaffa vårdnadsbidrag men att ute i kommuner rösta emot förslag om att verkligen avskaffa dem. Om man har principer men i det dolda arbetar emot dessa är det konstigt att man inte vågar stå för detta och öppet redovisa detta inför väljarna.

Bloggar: Kent, LidbyPeter, Tokmoderaten, Westerholm.
Media: SvD, SvD.