fredag, december 09, 2011

När mor blir gammal ska hon fan få bestämma själv

Det finns förstås en negativ aspekt då man som vårdtagare upplever att den vård man har rätt till inte svarar upp mot ens behov, att resurser inte används för att skapa god livskvalitet i exempelvis äldrevården, utan försvinner någon annanstans.

Vad som dock är klart att som styrande politiker borde man vara klar med att som invånare ska man uppleva att de välfärdsverksamheter som man har behov av ska vara av högsta kvalitet. Att följa upp och kontrollera de verksamheter som bedrivs inom kommunens tjänsteproduktion, primärvård och äldrevård, den uppgiften är självklar.

Det kommer fram uppgifter om just den kommunala uppföljningen av verksamheter i förhållande till hur mycket av den offentliga verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Vad som sägs i studien är att uppföljningen tenderar att vara mer noggrann när andelen privata aktörer är högre. I kommuner med låg andel privata aktörer är låg är uppföljningen nästintill obefintlig, oavsett vem som styr politiskt. Man kan fundera kring tesen, varför fler privata aktörer leder till mer uppföljning när den borde vara självklar oavsett vem som är huvudmannen.

Det behövs således bättre kontrollmekanismer för kommunerna att följa upp all form av verksamhet. Varje enskild individs förmåga att få inflytande över varje valsituation är viktig. Att ha fokus mot varje enskild individs förmåga att välja den verksamhet som passar den bäst, är viktigt, likt uppgiften att mer ordentligt följa upp all form av uppmärksamhet. Trots allt är det ett faktum att när mor blir gammal ska hon "fan" få bestämma själv.

Media: SvD.