torsdag, mars 08, 2012

Vill alla gör det enklare för kvinnor på arbetsmarknaden?

Internationellla kvinnodagen markerar i sig minnet av 100-årig historia av kvinnlig kamp för lika villkor. Trots att flera framsteg har nåtts, kvinnlig rösträtt, fler kvinnor som är ute på arbetsmarknaden än för hundra år sen, finns i sig skillnader. En markerar löneskillnaden, skillnader mellan kvinnor och mäns löner och möjligheter att påverka dessa.

Det får en rad företrädare för ett antal kvinnoförbund att gå ut med förmaningen att klockan 15:51 börjar kvinnor arbeta gratis i förhållande till vad män tjänar. Det som är grunden på den svenska arbetsmarknaden är den fria lönebildningen. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar att utjämna dessa löneskillnader. Men det finns också politiska aspekter som i sig påverkar. Personer som Lena Sommestad (S) och Josefin Brink (V), företrädare för partier som bör räknas till de som motverkat kvinnors möjlighet att påverka sina förutsättningar. Det förklaras av arbetet mot att tillåta fler alternativ inom en sektor som är starkt kvinnodominerad.

Det som också bör påpeka är att personer som Sommestad och Brink är två personer som inte bör räknas in till gruppen som kämpar för kvinnors rättighet att friare få kunna välja vilken arbetsgivare de ska få arbeta åt. För kvinnor som arbetar i den starkt kvinnodominerande välfärdssektorn är möjligheterna mindre. Fler kvinnor träder även in på den privata arbetsmarknaden, men här finns ett tydligt problem.

För kvinnor som arbetar med de yrken som är grunden i det svenska välfärdssamhället, med ansvar att ta hand om människor som behöver vård och tillsyn finns det möjligheter att skapa bättre förutsättningar för dem och göra det enklare för dem att välja arbetsgivare.

I samtal med människor inom välfärdens sektorer kommer ofta kommentarer som "de extra resurser som kommer välfärden till del ser vi inte skymten av", "vi har vant oss vid effektivisering" och "någon annan bestämmer". Faktum är att mycket av de ekonomiska resurserna och beslutandemakten finns någon annanstans än bland de som arbetar i den allra yttersta verksamheten, de som gör skillnad för människor.

I strävan efter att skapa bättre förutsättningar för välfärdens personal handlar det om skapa förutsättningar för att medarbetare inom välfärdens yrken ska få det enklare att välja. Startlagen som ska göra det möjligt med fler vårdalternativ, Lagen om Valfrihet där mer av beslutandemakten läggs hos den enskilde patienten. Kvinnor inom den starkt kvinnodominerande välfärdssektorn bör få större möjligheter att få påverka sin arbetssituation och vem som ska vara deras arbetsgivare. Med det som grund ska bättre förutsättningar skapas.

Media. AB, SR, SvDSvD, SvD.