tisdag, maj 15, 2012

Olyckligt uttalande döljer stora samhällsutmaningar


Ett olyckligt uttalande är ett olyckligt uttalande. Dock är det ett tråkigt faktum att detta uttalande ska övertolkas i alla oändlighet, istället för att tackla de stora samhällsproblemen. Jag finner det tråkigt att ett uttalande, hur fel det än kan låta, ska övertolkas så den grad att den viktiga samhällsdebatten hamnar i skymundan.

Det som förbryllar mig är kring hur kritiker drar långtgående slutsatser, kring ett olyckligt uttalande, men också att vissa grupper i samhället inte skulle vara viktiga att belysa. Faktum är att problemen med hög arbetslöshet är större i andra grupper än inrikes födda. Det är därför som fokus ligger på att överbygga trösklar in på arbetsmarknaden, trösklar som riskerar att bli högre av att straffbeskatta företag/arbetsgivare med högre arbetsgivaravgifter, eller dubblerad moms i den näring som är sysselsättningsintensiv bland unga och utrikes födda.

Jag har svårt att se hur de som kritiserar ett olyckligt uttalande, har den agenda som gör det lättare för unga och utrikes födda att komma i arbete, inte minst genom den skattechock på 25 miljarder som de vill gå vidare med.

Arbetet med att tackla problemen med hög arbetslöshet i vissa samhällsgrupper är viktigt.Några av de satsningar som görs, bl a genom den ny etableringsreformen:
  • Arbetsförmedlingen övertar det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna från kommunerna.
  • Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet.
  • En ny statlig ersättning som är lika för alla nyanlända oavsett bosättningsort införs och utgår vid aktivt deltagande i etableringsinsatser.
  • En ny aktör - etableringslots - införs för att stödja den nyanlände under etableringsperioden.
Vidare är det finns det andra åtgärder/reformer som bör bejakas

  • Fortsatt fokus på att överbygga hinder och trösklar på arbetsmarknaden
  • Bättre anpassad svenskundervisning som är gångbar på arbetsmarknaden (Se Solnamodellen)
  • Minska fällorna i föräldrapenningen som riskerar att låsa in människor i ersättningsberoende än i eget arbete.
  • Minska marginaleffekterna i försörjningsstödet, för att underlätta övergången från bidragsförsörjning till eget arbete.
Under det tredje kvartalet 2011 hade ca 700 000 utrikes födda en sysselsättning, över 500 000 en heltidsanställning. Arbetet med att snabbare etablera invandrare är en utmaning, likt utmaningen med att tackla det andra stora samhällsproblemet, arbetslösheten bland unga. Svensk vänster vill hellre dra långtgående slutsatser och misstolkningar kring ett uttalande, istället för att diskutera de riktiga samhällsproblemen. Tyvärr fick detta olyckliga uttalande den viktiga diskussionen, om de stora samhällsutmaningarna att hamna i skymundan.

Bloggar: Mikael.
Media: AB, DNDN, DN, SvD.