söndag, juni 10, 2012

God välfärd kräver bra granskning

Ända sedan nyhetsrapporteringen kring vanvården i äldreomsorgen kom på tapeten igen, har diskussionen gått varm. Huruvida den medierapportering, inte minst från DN:s sida varit relevant och objektiv i avseende mot den part som hamnade mest i skottgluggen, blev debatten nödvändig och relevant för hur flertalet fall av vanvård på landets äldreboenden ska kunna förhindras. Därför glädjande med en välfärdsinspektion.

I debatten om kvalitén inom äldrevården bedrivs en ibland laddad debatt. Tongångarna mellan de som ser mångfald och valfrihet och de som ser med onda ögat till de som har vinst som intresse, men även andra aktörer på den välfärdspolitiska arenan.

Just välfärd är något som människor tar för givet. Men välfärden måste även den utvecklas för att bli mer effektiv och kunna se mer till den enskilde individens behov. I sig kan svensk välfärd bli en en exportvara som fler länder kan ta del av och lära av hur Sverige kan kombinera hög tillväxt, relativt låga inkomstklyftor och en god välfärd.

Trots allt har ett problem uppenbarat sig. Brister i kvalitén och fall av vanvård försvinner inte en debatt mellan vilka som ska få vara med och dela på välfärdskakan, vilka aktörer som ska få agera och hur mycket egenmakt som äldre och personal ska få. Vanvård hör inte hemma i någon driftsform. Det är en företeelse som måste stävjas oavsett vem som driver äldreboenden. Det är oacceptabelt att vanvård inträffar. Det är fullt rimligt att ställa lika höga krav på alla äldreboenden, inte minst genom det förslag som Socialstyrelsen gav i och med att även kommunala äldreboenden ska tvingas söka tillstånd.

Just tanken om en välfärdsinspektion är en tanke som har slagit mig när just detta förslag har lyfts från olika håll. det är inget nytt förslag, bl a lyfte Edvin Alam (M) detta förslag i den mest intensiva debatten under hösten. Att förslaget nu har landat väl i Moderaternas arbetsgrupp för äldrefrågor är ett efterlängtat besked.

Det som faller på en välfärdsinspektion är att kunna ha god strukturell uppsyn på landets äldreboenden. Att både i förväg kunna vara på tårna och arbeta med förebyggande arbete för att förhindra vanvård, men även vara de som i efterhand ser till att åtgärda de fel och brister som riskerar att uppstå.

Det är därför viktigt att en välfärdsinspektion får tydliga ramar men även ett tydligt uppdrag om att stävja de fall av vanvård som riskerar inträffa och möjligheten att ge varningar, och se till att verksamheter som kontinuerligt missköter sig, drabbas av de konsekvenser som är rimliga, i vissa fall att tillstånd dras in och äldreboendet måste stängas.

Inte bara för de äldre, utan också för de som arbetar inom äldrevården är vikten av god kvalitet och tydlig uppföljning för att förebygga misskötsel och kunna åtgärda uppenbara fel och brister. I moderata företrädare samtal med välfärdens medarbetare kommer ofta synpunkter från personalen om önskan om att kunna påverka mer. Att inrätta en aktiv välfärdsinspektion som har verktygen att arbete förebyggande och aktivt med stävja fall av vanvård som förekommer är välkommet.

Att äldre förtjänar god kvalitet i sin omsorg är något vi alla skriver under på. Behoven av ökad egenmakt hos äldre och personal är också ett arbete som måste intensifieras. Svensk välfärd kan utvecklas än mer om de bra delarna i välfärden kan utvecklas, fler aktörer kan bidra med sin kompetens, men samtidigt som tillsynen över äldrevården är strukturell och ser till att både förebygga och snabbt åtgärda de fel och brister som riskerar uppstå. I det avseendet är en välfärdsinspektion ett välkommet förslag.

Bloggar: JensKent, Peter.
Media: DNSvDSvT.