måndag, juli 30, 2012

Pride - In the name of love?

Krönikor är egentligen något man skriver i slutet, för att sammanfatta något. Trots det känns upprinnelsen till årets Stockholm Pride så intressant att det känns bra att kunna sammanfatta här och nu de diskussioner som har förekommit. Vilka får egentligen delta? Vilka åsikter är ok? Det finns en önskan från vissa att vissa stängs ute. Frågan är om då Pride är en festival för andra.

Det ena är upprinnelsen till den israeliska filmen "Mom and dad, I have something to tell you" av Assi Azar, hur en känd israelisk tv-personlighet kommer ut med sin läggning. Det var efter uppgifter om att filmen hade tagits ur det officiella programmet som diskussionerna började flöda. Just den anledningen att filmen är israelisk fanns det farhågor om att extremister skulle använda evenemanget för sina aktioner mot Israel än att framhålla filmens budskap. I sig är situationen i Mellanöstern prekär, men samtidigt är ändå Israel det enda landet i regionen där homosexuella accepteras för sin läggning. Pridefestivalen är ju ändå till för att manifestera allas rätt att älska den man vill.

Den andra aspekten är kring om myndigheter som Polisen och Försvarsmakten ska få delta i arrangemanget. Mycket ligger till grund av hur de arbetar mot hbtq-personer, eller rättare sagt vad vissa enstaka uppfattar vad de gör. Den mest osakliga inlägget i den debatten kommer från Ofog, en organisation som skyr all form av militär, med påståenden om att det ingår i Försvarsmaktens uppgift att kränka mänskliga rättigheter. Personer i liknande kretsar som Ofog har hindrat Polisen från att föra ut sin agenda, som i Göteborg där ett seminarium om polisens arbete mot hatbrott togs över av en samling människor som inte ville se polisens deltagande i festivalen. Anställda i Försvarsmakten och Polisen har trakasserats under sina närvaro på såväl festival som parader.

Relevansen i den kritik som kommer mot exempelvis Försvarsmakten och Polisens deltagande i Pride är i sig rätt obefintlig. I början av 2000-talet inledde Försvarsmakten ett större mångfaldsarbete med Polisen och kyrkan. Syftet var bland annat att synliggöra frågor som tro och sexuell läggning i myndigheter som Försvarsmakten. I det arbetet är det viktigt att även Försvarsmakten deltar och kan utbyta tankar och idéer om hur arbetet för öppenhet och tolerans kan stärkas hos deras personal, på såväl förband som i internationella insatser, samt hur Försvarsmaktens arbete med mångfaldsfrågor i internationella insatser kan stärkas.

Självklart är Pride politiskt. Hbtq-frågor är viktiga för att de handlar om människors demokratiska fri- och rättigheter, att utöver friheten att få uttrycka sig i tal och skrift även få ha friheten att älska den man vill. Men det blir problem om arrangemang som Pride blir kidnappade av enskilda aktörer, med en ideologisk agenda och som inte accepterar allas närvaro och rätt att yttra sig. Då ifrågasätts de grundvalar som Pride bör bygga på, att öppenhet och tolerans gäller alla. De som inte accepterar dessa grundvalar är rimligtvis dessa som bör hållas utanför.

Därför har upprinnelsen till årets Pridefestival varit intressant i det avseendet, då diskussionen kring huruvida vilka organisationer som ska få delta har varit laddad. Därför vilar i år ett tungt ansvar, inte minst på de som arrangerar Pride, att verkligen stå upp för allas rätt att delta och yttra sig. Pridefestivalen är självklart politisk, men den är i mitt tycke främst till för att manifestera kärlek, alla har rätten att få vara med och visa sin kärlek.

torsdag, juli 26, 2012

Jobba och bo - frågor av vikt, vad har hänt? Vad behövs?

Hur har Sverige utvecklat sig under de senaste sex åren? Hur har krisens effekter påverkat Sverige jämfört med andra länder? Har krisen haft speciell verkan på arbetslösheten i Sverige? Vad ligger för utmaningar inför framtiden. Det är många frågor som kan ställas.

I debatten kan det vara lätt att tolka det som att de som är opposition försöker måla en mörkare bild i syfte att misskreditera sina motståndare, de som regerar försöker måla en ljusare bild. Hursomhelst krävs en pragmatisk inställning. Det kan ligga i att utvecklingen har gått i rätt riktning, men att man inser att det finns fortsatt stora utmaningar. Idag är ca 2/3 av de arbetslösa unga eller utrikes födda. Det är den kommande utmaningen. Lösningarna går att hitta i bland annat bättre matchning mellan utbildning/arbete, aktiv dialog mellan kommun/skola/näringsliv, jobbstimulans i bland annat försörjningsstöd etc.

Dock är intrycket i debatten att när vissa försöker måla en mörkare bild än vanligt, är att de ibland tycks bortse från krisens effekter. Arbetslösheten är i sig högre, i nuvarande fall runt 8 procent. Det ska dock jämföras med de runt 12-13 procent som låg i prognoserna under brinnande finanskris.
Vad kan vara orsaker till att arbetslösheten är högre till att färre jobb försvann i Europa jämfört med Sverige?
- Sverige har inte längre ett sysselsättningspolitiskt mål. Det användes innan 2006 för att gömma undan arbetslösa ur statistiken. Att ha människor i själva arbetslösstatistiken ger således en mer rättvisande bild.
- Den sysselsättningsintensiva gruppen (25-64 år) minskar, den övre (65-74 år) har i sig ökat i sysselsättning. Således kan vi gissningsvis se en ökad sysselsättning i den senare gruppen över tid.
- Till skillnad från andra länder, valde Sverige inte att gå in med miljardstöd i krisande industrier, som SAAB.  Resultatet är nu att andra länder, som Tyskland tillfälligt räddade jobben i en fortsatt krisande industri.
- Euron är runt 10 procent billigare än 2008. För exporten påverkar en starkare egen valuta exporten negativt, medan importen påverkas positivt. För Sveriges del, som en starkt exportberoende nation ger en starkare krona en del förklaringar till utvecklingen.

Dock om man kollar till utvecklingen av sysselsättning och utanförskap, kan man skönja en helt annan bild av utvecklingen. Socialdemokrater vill gärna ge en bild av att utvecklingen har gått i fel riktning. Så här kan man också skönja utvecklingen (Källa, bl a SCB)
- Mellan 2006-2011 har sysselsättningen har ökat med 200 000 personer.
- Utanförskapet har minskat med 200 000.
- Sysselsättningsgraden har ökat i åldersgrupperna 15-25, 25-64, 65-74 år har ökat och Sverige ligger i EU:s övre skikt.
- Sverige har gått från plats 14 till 9 i lägst arbetslöshet i EU.
- 220 000 färre sjukfrånvarande, antalet sjukskrivna har minskat från 225 000 till 150 000. Sjukfallen pågår numera hälften så länge som innan.
- Antalet förtidspensionerade har minskat från 555 000 till 400 000 personer.
- Genomsnittlig behållning av eget arbete har ökat från 61 till runt 68 procent (M.a.o. lägre trösklar)

I vissa fall kan det hävdas att jag nu som moderat tar ära av utvecklingen under 2006 då Socialdemokraterna fortfarande var vid makten. Om det är viktigare med partiprestige än att beskriva utvecklingen i sig får var och en för sig avgöra. Dock är det av vikt att veta hur bilden ser ut oavsett vem som har påverkat den. Jobben i sig är den största samhällsutmaningen.

Den andra frågan vikt är frågan om bostadsbyggandet. Socialdemokraterna genom Veronica Palm skriver idag på DN Debattsida om förslag för ökat bostadsbyggande. Det är sant att det finns fortsatt stora hinder för snabbare bostadsbyggande:
- Krångliga lagar och normer för bostadsbyggande. Regler för utformning av lägenheter vilket ofta påverkar byggandet av små men billiga studentlägenheter, parkeringsnormer, byggmoms och andra skatter.
- Långa överklagandeprocesser. I sig kan byggplaner överklagas från instans till instans vilket ofta kan ta flera år. Ibland kan det tyckas att folk överklagar för överklagandets skull.
- NIMBY-attityd. Människor vill att det byggs, men inte i deras eget område. Slussen är ett sådant exempel, även om det direkt inte handlar om fler bostäder.

Det är oftast här det spökar, än att det saknas ekonomiska medel som med stor risk hamnar i byggherrarnas egna fickor, snarare än att de leder till nya bostäder. Det är således på det viset att problembilden som presenteras är relevant, men de riktiga lösningarna tycks utebli. Den som vågar ta tag i och presentera långsiktigt hållbara lösningar för bostadsbyggandet förtjänar ett stort stöd för detta. Det finns således fortsatta utmaningar på flera områden. Det gäller bara att hantera utmaningarna på rätt sätt, än att skjuta på problemen.

Bloggar: Peter, Peter, Pierre.
Media: SR, SRSvD, SvD.

onsdag, juli 25, 2012

Löser de kommunala jobben biffen?

Kommunala anställningar är på tapeten. Sigtuna är en i raden av kommuner som väljer att anställa långtidsarbetslösa för att kvalificera dem för a-kassan. Kostnaderna för socialbidrag är en börda för kommunen, a-kassan för staten.  Frågan är bara hur dessa jobb löser utmaningarna långsiktigt.

Upprördheten är stor vid påpekandet om att det jublas över att man i kommuner väljer att föra människor mellan transfereringssystem, men mest av att a-kassan benämns vid ett bidrag. Dock behöver dessa anställningar mer utvärdering. Det finns också reformer som också kan göras nationellt och lokalt för att stärka framkomsten av nya jobb och stärka matchningen.

- Fler reformer för förbättrade transfereringssystem.
- Fler reformer för ökad företagsamhet och matchning
- Ökad dialog mellan kommun, skola och näringsliv

Att döma av Sigtunas fall torde inte det senare momentet vara något problem, inte minst när näringslivet har visat intresse, att döma av oppositionsrådet Olov Holsts åsikt. Dessutom ligger en av de största arbetsgivarna, Arlanda i samma kommun. Problemet är att man då väljer den enkla vägen. Det är frågan hur dessa anställningar löser den relevanta frågan, hur fler kommer långsiktigt i jobb.
Att sätta långtidsarbetslösa i kommunala jobb i syfte att kvalificera dem för a-kassa, löser inte hela biffen. Några av de ovanstående förslagen kan vara ett steg i rätt riktning.

Infrastruktur - ansvarsfullhet framför ofinansierade önskelistor

En rad näringslivsföreträdare i Skåne uttrycker sin vilja för en mer sammanhållen infrastruktur som är av godo för utvecklandet av Öresundsregionen, skapandet av nya jobb och stärkande av konkurrenskraften. En relevant önskan från en region med hög tillväxtpotential. Det är även intrycket att dessa företrädare för en aktiv dialog med bl a regeringen i samband med den kommande propositionen.

Genom att ta del av regeringens information om den kommande infrastrukturpropositionen får jag intrycket av att regeringens ambition är att föra en öppen dialog med regionföreträdare, näringsliv och brukarna. För egen del har jag aktivt tagit del av den diskussion som är het i Västsverige, om E20:s utbyggnad. Just här spelar regionens vilja en stor roll. Regionsfullmäktige beslutade 2009 om utbyggnad av E20 till fyrfilig motorväg. Detta beslut har nu ignorerats, när Socialdemokraterna väljer att blidka den tillväxtfientlighet som råder hos de regionala miljöpartisterna. Säkra makten i regionen framför regionens långsiktiga utveckling.

Många moment spelar roll i framtagandet av en ny proposition. Trafikverkets kapacitetsutredning som kollar på hur resandet och transporterna kommer att utveckla sig fram till 2050, ett nytt planeringssystem som syftar till att korta ledtider och skapa en mer sammanhållen process för framtagandet av ny infrastruktur. Sen till finansieringen.

Det som är gynnsamt för Sveriges del är de låga räntorna. Vad Finansminister Anders Borg handlar mycket av fokus riktas mot att stärka den långsiktiga konkurrenskraften, genom forskning och utveckling samt infrastruktur. Att det öppnas upp för större satsningar till hösten är välkommet. Vissa vill nu använda det rådande ränteläget till att låna för omfattande satsningar på järnväg.

Jag är av naturliga skäl lite försiktig till att i nuläget vifta för vilt med kreditkortet, bara för att det är billigt. Under 2008-09 amorterade staten av 35 miljarder i upplånade infrastrukturprojekt, pengar som hamnade i sjön än på ny infrastruktur. Nu är dessa hål tilltäppta. Färre fototillfällen, mer ansvarsfull hantering av utbyggandet av ny infrastruktur. Det är förhoppningen till höstens proposition. Det finns utmaningar, men det ska vara ansvarsfullt finansierat. Att vifta med önskelistor fungerar inte om man inte kan finansiera dem på ett ansvarsfullt sätt.

Bloggar: Markus, Peter.

tisdag, juli 24, 2012

Fler aktörer behövs för välfärdens utveckling

För 20 år sen stred Handels för förbud mot söndagsöppet. Idag kämpar de mot att förbjuda privata aktörer som vill bidra till välfärdens innehåll. Alltid i strid mot verkligheten på något sätt. Just de privata företagen bidrar dagligen till att utveckla välfärdens innehåll. Ska de få göra vinst? Absolut. Men kan det också kombineras med tydliga kvalitetskrav och ökad valfrihet? Självklart.

I grunden hamnar diskussionen fel. Grunden i debatten bör mer fokusera på kvalitén i välfärden och vårdtagares möjlighet att påverka den genom patientinflytande och möjligheten att få göra egna val. Enligt en undersökning från Demoskop vill över 90 procent välja inom välfärden, 74 procent anser att fler aktörer är bra för utvecklandet av välfärdens innehåll, nästintill alla, 97 procent vill ha enhetliga nationella riktlinjer för äldrevården.

Ett moment som skapar stora problem och en allt för hög koncentration av enskilda aktörer är den utformning av Lage om Offentlig Upphandling. När upphandlingen koncentreras mot lägstapris får små aktörer svårt att konkurrera mot mer kapitalstarka aktörer. Grunden i Lagen om Valfrihet handlar om att makten flyttas från beslutsfattare och aktörer, till den som brukar vården. Det är också här som diskussionen måste fokuseras mot, hur vi fortsatt ökar kvalitén och möjliggör för fler aktörer att bidra till välfärden, med tydliga kvalitetskriterier och stor valfrihet för de som tar del av välfärdens innehåll. För brukarna vill ha det på det viset.

Det är i sig en diskussion som bör föras, även utanför den socialdemokratiska sfären. Men för partiet i sig är det en avgörande diskussion om partiets trovärdighet i välfärdsfrågan. Att fokusera mer på vinster än kvalitet och ökad valfrihet, leder i grunden debatten fel. Men självklart innebär hotet om vinstförbud fel. För de över 14 000 företag som dagligen bidrar till att öka kvalitén inom välfärden är detta en avgörande fråga. Att ifrågasätta vinster för de som agerar med att bidra till att utöka välfärdens innehåll är samma som att ifrågasätta de vinster som görs av de som också agerar inom välfärden, genom byggandet av sjukhus, tillverkande av mediciner etc.

Vinster leder till att välfärden förlorar är den vanliga tongången. Vägen till bra kvalitet går genom att främja tydligare kvalitetskriterier och ökad valfrihet, inte att ta ett sidospår och riskera framtiden för tusentals företag som vill bidra till att öka kvalitén inom välfärdens innehåll, för ett vinstförbud leder till just detta. Det är en debatt som kommer att röra upp många känslor inom ett parti. Om man väljer att bortse från de motangrepp som görs mot aktörer som Widar Andersson, enbart för att misskreditera hans person, kanske diskussionen inom socialdemokratin kan bli mer konstruktiv. Det behöver även debatten i sig.

Bloggar: Göran, Mikael.
Media: DS, DS, SvD.

Extremismen får aldrig vinna över Pridefestvalen

Redan 2003 kom extremismen i fokus då Pridefestivalen attackerades av nationaldemokrater under den traditionella paraden genom Stockholm. Under de senaste åren har fler fall av extremism skådats i samband med Pridearrangemang, såväl Stockholm som andra svenska städer. I samband med årets arrangemang gick det ut ett rykte om att den israeliska filmen "Mom and Dad, I have something to tell you", av tv-kändisen Assi Azar inte skulle visas, pga av risken för attacker från extremister.

Det är förstås beklagligt att ett sådant rykte går ut. Nåväl, nu var ryktet ett rykte. Filmen kommer att visas som planerat. Dock är inte debatten om hotet från extremister över. I en festival för att manifestera kärlek och sexuellt likaberättigande finns ett hot när vissa anser ha rätten att tysta andra från att få chansen att yttra sig. Demokrati och yttrandefrihet handlar om att alla ska ha friheten att få komma till tals. För mig handlar Pride om att jag står upp för att många av mina vänner ska ha rätten att älska den de vill, utan att bli hatad, hotad eller utsatt för våld för just att de väljer att älska en person av samma kön.

Såväl förra årets incident som årets incident i Göteborg visar på att hotet från extremister som anser sig ha rätten att tysta andra. Under årets HBTQ-festival i Göteborg blev polisen tystade under ett seminarium om arbetet mot hatbrott, av ett gäng aktivister som inte tyckte att de hade någon rätt att vara där. Borgerliga paraddeltagare blev utsatta för glåpord.

Även årets festival i Uppsala blev uppmärksammad när Folkpartiets Ungdomsförbund nekades rätt att delta. Ett uteslutande som även skapade avståndstagande från andra parter. Likt dessa händelser och de aktioner som utförts mot Migrationsverket, mot poliser och militärer som deltagit i Pridefestivalen och den traditionella paraden, pekar dessa händelser på att extremisthotet fortfarande är starkt. Det är inte bara från nationaldemokratiskt håll som hotet om aktioner existerar. Att vara mot arrangemanget i sig är lika allvarligt som att vara emot att vissa aktörer ska få vara med.

I samma stund som enskilda aktörers rätt att få delta och yttra sig ifrågasätts från vissa som anser sig kunna diktera villkoren, ifrågasätts hela arrangemangets trovärdighet. De som arrangerar Stockholm Pride har ett stort ansvar att se till att garantera allas säkerhet som att garantera att allas rätt att få komma till tals.

Nu blev ryktet om att den israeliska filmen inte skulle visas, enbart ett rykte. Dock är problemet i grunden inte borta. När enskilda aktörer anser sig ha rätten att tysta andra, finns problemet fortfarande kvar. Där har arrangörerna och alla vi andra som kämpar för demokrati, yttrandefrihet och sexuellt likaberättigande ett stort ansvar att stå emot. Extremismen får aldrig vinna över Pridefestivalen.

Media: SvD.

måndag, juli 23, 2012

Utöya - Ett år efter chocken

Det var egentligen först på morgonen den 23 juli som många blev varse om vad som egentligen hade hänt. Ett år efter, under en avkopplande semester på lite nordligare breddgrader (därav bloggtorkan), känns händelserna fortfarande overkliga. Rättegången mot massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik har i sig varit ett försök att förstå de tankebanor hos en man som inte tvekade av att sätta en kula i unga människors huvud.

Attacken var direkt riktat mot AUF och Arbeiderpartiet, men blev i längden en attack mot hela det demokratiska samhälle som vi alla tar för givet. Kampen för öppenhet och tolerans måste föras varje dag. Det var den öppenhet som hatades av en man som gjorde verklighet av sina tankar om ett krig mot det öppna och toleranta samhället.

Lyckades Breivik med sin plan? I sig lyckades han få ut sitt budskap. Men å andra sidan förlorade han mot en omvärld som slöt upp och visade sitt motstånd mot de tankebanor som ledde Breivik till sitt illdåd. Som Jens Stoltenberg sade det, gärningsmannen misslyckades, folket vann.

Vackrast av allt är kärleken. Kan en man visa så mycket hat kan vi andra visa än mer kärlek. De är just de orden som på ett sätt får sätta prägeln på den uppslutning som rådde efter dåden och igår, ett år efter. Till råga på allt kom även Bruce Springsteen till den minneskonsert som hölls igår kväll. Passade nog passerade hans Wrecking Ball Tour våra norska grannar under helgen.

Ett år efter minns vi fortfarande de som inte fick fortsätta kampen för demokrati, öppenhet och tolerans. Dock plockar vi upp den fackla som de tappade och för kampen vidare. För trots de ideologiska meningskiljaktigheter som man kan ha, förenas vi alla i kampen mot de som vill se ett mer slutet och mindre tolerant samhälle.

BloggarJohan, MartinPeterMarkusKulturbloggen.
Media: AbDNExpExpGP.

torsdag, juli 19, 2012

Efter Bulgarien - våldspiralen fortsätter, vem bryter den?

Efter Cypernincidenten började man ana att något nytt var på gång. Bulgarienbomben var svaret på en situation som i sig påminner om gamla dagar, men istället för storskaligt krig sker en krigföring där små enskilda nålstick blir resultatet. Iranska kärnfysiker, israeliska turister, teorierna lär flöda om vem.

Vad som det dock pekar på är den uppskruvade situation som befinner sig mellan Israel och Iran. För Israel är situationen i Mellanöstern minst sagt laddad, inte minst i kölvattnet av den arabiskan våren. Förändringarna i Egypten spelar roll, hotet från Hamas, påtryckningarna från regimen i Iran. Det finns de som drar i trådarna, frågan är vilka som är de verkliga aktörerna.

Det är vad bland annat terrorexperten Magnus Ranstorp pekar på. Hizbollah är idag en begränsad aktör i Sverige, till skillnad mot förut. Förutsättningen för överlevnad ligger i stöd från andra, i vissa fall Syrien men inte minst från Iran. Det är också det som situationerna i Bulgarien och på Cypern enligt Ranstorp pekar på.

Fyrtio år sen Münchenmassakern har situationen om den nu har förvärrats eller inte, så har den förändrats. Svarta September utförde sitt attentat, nu utförs attentaten av enskilda människor som brickor i ett nationellt politiskt spel. Huruvida detta är ett led i en ny form av krigföring, länder som använder enskilda individer för att begå lönnmord på sina fiender, det går att diskutera. Sannolikt kan det vara på det viset.

Vad som dock står klart är att oskyldiga israeliska civila har fallit offer. Likt München kommer inte vedergällningen bli någon av en örfil tillbaka. Ett storpolitiskt spel, likt Johan Westerholm hyser jag en fascination till en organisation som Mossad. man må ogilla dem, men de kan sitt jobb och de levererar resultat. I ett kommande svar från israeliskt håll, lär de vara en aktör i spelet. Det är bara frågan om vad som kommer härnäst, situationen med Israel och dess fiender har sedan länge varit en konflikt där ena handlingen leder till en mer uppskruvad handling som leder till än större aggression. Frågan är vem nu som vågar bryta spiralen.

Bloggar: Peter.
Media: AB, DN, DN, DN.

Ingen idé att skrämmas om apoteken

Att återigen skrämmas för omfattande apoteksnedläggningar tycks åter vara melodin igen. Återigen återspeglas ovilja att vilja sätta in sig i situationen, att hellre spela på mediala rubriker och bidra till en skrämselpropaganda mot landsbygdsbor som sägs vara hotade av att inte ha något apotek att gå till. Faktum är att tillgängligheten har ökat, inte bara på ett ställe utan i varje enskilt län.

Läkemedel är inte vilka varor som helst. Anledningen till omreglering eller avmonopolisering om man vill kalla det, syftar inte till att skapa en oreglerad marknad för läkemedel som kan leda till både biverkningar och i värsta fall värre åkommor om de inte brukas på rätt sätt. Det är därför som en god och trygg läkemedelsförsörjningen.

Faktum är att Sverige inte föddes med apoteksmonopol. Fram tills några decennier sen var Sverige utan monopol på läkemedel. 2009 lämnade Sverige den inte särskilt smickrande klubben Nordkorea och Kuba, de enda länderna med ett apoteksmonopol. Anledningen var att monopolet hade misslyckats med tillgängligheten. Jämfört med Europa, med en tillgänglighet på 1 apotek på 4 000 invånare, hade Sverige gick det 1 apotek på 10 000 invånare. Idag är tillgängligheten högre.

Lägst täthet med har Blekinge med 1 apotek på 9 000 invånare. I Jämtland går det 5 262 invånare per apotek, det lägsta i Sverige. Öppettider är i snitt 10 timmar högre än förut. Lägg därtill ytterligare 6 000-7 000 försäljningsställen.

Problemet med receptbelagda mediciner är egentligen inget som skulle ske. 24-timmarsregeln gäller oavsett apoteksföreståndare, därför har ses nu problemet över varför detta inte efterlevs av alla aktörer. Högre tillgänglighet var ett skäl till varför omregleringen skedde.

Det är i debatten huruvida landsbygden ska få behålla sina apotek eller inte som det numera råder viss förvirring. Att som vissa vilja sprida skrämselpropaganda om att apotek nu kommer att läggas ner på löpande band, bara på grund av dålig lönsamhet är i sig inte ansvarsfullt.
Det går att säga att det inte är äpplen och bananer det handlar om. I Norge som exempel kom aktörerna överens om att inga apotek i glesbygden skulle läggas ner, oavsett lönsamhet. Att regeringen skulle titta på medan en eventuell nedläggning sker är fel. I fall en aktör inte känner för att vara kvar, betyder inte det att ska äventyra tillgänglighet. Att spinna på Apoteket Kronans varning och föra skrämselpropaganda är inte heller något som ger en levande landsbygd.

Media: AB, AB, SvD.

onsdag, juli 18, 2012

En titt i restaurangnäringens vardag

Jag hade gärna kunnat ägna mig mer tid åt att resa runt och ta del av vardagsbetraktelser runtom i landet, från en näring som i månt och mycket är en del av framtiden för svensk ekonomi och tillväxt. När industrisamhället sakta tynar ut, till följd av en global konkurrens, finns det andra näringar som växer fram, som inte går att att exportera till ett annat land där lönekostnaderna är lägre. Sänkningen av restaurangmomsen upprör en del. De bryr sig mer om vilka resurser som staten har att förfoga över än om den enskilde företagens förmåga att överleva. Här är en inblick i några företagares vardag.

Cafe Lapponia i Porjus
I år kommer Birgit som driver cafét, invid en rad andra kringliggande verksamheter, inte ha möjlighet att anställa. Fokus är att hålla kostnaderna nere, ett nytt kassaregister kostar runt 15 000 kronor. Likt denna avgift är näringen tyngd av många andra krångliga avgifter som tynger vardagen ekonomiskt. Vad det skulle innebära mer långsiktigt är en annan fråga. Den redan knappa vardagen skulle inte bli ljusare av att de ekonomiska förutsättningarna försämrades.

Restaurang Laguna i Kiruna
Arbetet med att driva restaurang är krävande, med långa arbetsdagar. Just förutsättningen att kunna plocka in mer personal är en möjlighet för ägarna att att få lite mer tid åt sig själv, för att kunna fokusera mer på att utveckla verksamheten.

Vandrarhemmet Åsgård i Jokkmokk
Ägaren Karin beskriver en vardag, med politiker som inte riktigt har en aning om hur vardagen är för de många småföretagare som driver sin verksamhet. Bara man är företagare fixar man allt själv. Långa arbetsdagar, instabil ekonomi. De långa avstånden medför stora kostnader när kommunens tjänstemän kommer för att kontrollera att regelverket följs, en kostnad som faller på företagaren. Om fler politiker satte in sig i en småföretagares vardag, inte minst inom hotell- och restaurangnäringen, kanske fler skulle få en bättre inblick i en småföretagares vardag. Enligt Karin är det företagare och inte politiker som skapar jobben.

Restaurang Husman i Gällivare
5 anställda året runt. Men vardagen är tuff och likt i hela näringen innebär företagandet långa arbetsdagar för att få verksamheten att gå runt. Regelverken, tillstånden för att få driva sin verksamhet tar mycket tid. För dem innebär sänkningen av momsen ett synliggörande av deras vardag, svårigheten att driva en liten verksamhet inom just restaurangnäringen. Momssänkningen innebär ett litet andrum, förbättrad ekonomisk likviditet. Inga prisjusteringar har gjorts efter årskiftet, allt har gått till att satsa på personalen, företaget samt för att höja den egna livskvalitén. Just kravet på prissänkningar känner sig ägaren Lisbeth lite bestött över. Det skulle inte enligt henne innebära att gästerna skulle börja vallfärda till hennes ställe. Att politikerna finns långt ifrån, ovetandes om vardagen för personer som driver verksamhet inom näringen är också ett intryck hos Lisbeth.

Rogers Gatukök i Torneå
För Roger som startade upp verksamheten med en korvkiosk för tjugo år sen, numera också en spelbutik, har företagandet varit tufft. Momssänkningen innebär en lite lättare vardag, samt underlättar en del för framtiden. Det innebär att Roger och Sirpa nu kan ge sin personal mer arbetstid, vilket är gynnsamt för de anställda, samt att Roger och Sirpa kan få mer tid för sig själva. En sänkning som innebär framtidstro och livskraft. För Rogers del skulle en momshöjning innebära att han enligt honom själv skulle ha orken att fortsätta driva sin verksamhet vidare.

Varför berättar jag deras historia? Igår gick 13 restaurangföretagare ut och beskrev sin vardag efter momssänkningen. 13 företagare som enbart de har kunnat anställa 48 personer till sina verksamheter. På motståndare till momssänkningen kan det låta som att regeringen har hällt ut ett miljardstöd till näringen.

Den direkta frågan är, var finns de pengarna? Företagarna är angelägna om att veta var de pengarna finns, för de har inte sett dem. Vad som dock skapar värde är just att dessa företagare skapar intäkter som senare innebär intäkter för staten i form av skatteinbetalningar. Tack vare momssänkningen får restaurangnäringen behålla lite mer av de pengar som de själva genererar. Med andra ord, staten genererar inga pengar till näringen, näringen genererar pengar till staten.

Fram tills nyligen var restaurangnäringen den enda näring som köpte in varor för en momssats, men som var tvungna att sälja med en högre momssats. Varför det ska vara på det viset för en näring med en lönsamhet som så låg som 0,6 procent är värd att motivera av dem som vill behålla den skillnad i momssatser som restaurangnäringen har lidit under. När Socialdemokraterna höjde serveringsmomsen under 1990-talet, kan man fundera på hur tongångarna var då. Frågan är då varför tongångarna är så höga nu när momsen återställs och förbättrat villkoren för en näring som nu både köper in och säljer med samma momssats.

Att ta reda på vanliga människors vardag, i detta fall de människor som driver verksamhet inom restaurangnäringen är en inblick i deras vardag och deras villkor. Det är en vardag som är svår för någon annan att motbevisa. För hur ska en politiker kunna ställa sig framför en företagare och säga att denne har fel om sin vardag och kunna behålla sin trovärdighet inför väljarna?

Inom en nära framtid tänker jag återkomma med en redogörelse om vilka kostnader som vanligtvis beläggs på en vanlig aktör inom näringen.

Alla redogörelser är hämtade från Mats Eriksson på Momsbloggen, från hans resa i Restaurangsverige om hur näringens aktörer upplever vardagen efter momssänkningen. Hur nu Socialdemokraterna ska kunna motbevisa restaurangföretagarnas egen vardag blir intressant att se.

tisdag, juli 17, 2012

Lite fakta bakom soppkök och kyrkliga allmosor

SvT med flera har rapporterat om det ökade behovet av ekonomiskt bistånd hos kyrkan. Lagom till höstens budgetarbete, bör arbetet med att utveckla arbetslinjen fokusera än mer på de som står än längre ifrån arbetsmarknaden, för åtgärder som gör att att de kan få en fot in på arbetsmarknaden. Debatten kan bli rätt hätsk ibland, därför är det viktigt att försöka föra en dialog om hur dessa grupper bäst kan kommas åt, framför det politiska pajkastandet som sker på vissa håll.

Samtidigt som krisens effekter slår mest mot de som står allra längst från arbetsmarknaden, märks en klar skillnad i den utveckling som skett gällande utanförskapet sedan 2006, trots rådande kris. Sysselsättningen har ökat med 200 000 personer, sysselsättningsgraden har ökat i samtliga grupper (15-24, 25-64 och 65-74 år), utanförskapet har minskat med drygt 200 000. Dessutom har sjukfrånvaro och sjukpension minskat, Sverige låg under 2009 på nionde plats bland länder med lägst arbetslöshet i EU.

Dock behövs fortsatt fokusering mot de som står allra längst från arbetsmarknaden, de med lägst marginaler. Det är också där som arbete behöver göras för att långsiktigt komma åt de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden:
Jobbstimulans för personer med försörjningsstöd. En av de mer efterlängtade åtgärderna som har aviserats i både föregående budget samt i vårbudgeten 2012. Med en månadslön på 16 000 och om man får ett jobb på 25 procent skulle detta innebära en inkomstförstärkning på runt 1 000 kronor i månaden.

Borttagande av minskningen av etableringsersättningen för nyanlända som har ett jobb vid sidan av sin etableringsplan.
Just dessa åtgärder är något som är inriktat mot just de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. De som har stora behov av att snabt etablera sig på arbetsmarknaden, samt de som inte kommer in på grund av att den ersättning de får gör det olönsamt att ta ett eget arbete.

Det är just i debatten kring soppkök och kyrkliga allmosor som just sådana förslag behöver belysas, samt debatten om hur samhällets skyddsnät allt mer blir en studsmatta tillbaka i arbetslivet och inte ett spindelnät som gör att människor fastnar och som i det långa loppet cementerar utanfröskap och fattigdom bland de mest utsatta. Rädda Barnens barnfattigdomsrapport 2011 befäste just farligheten med kraftiga ökningar i ersättningssystemen.
Det är en diskussion som bör lyftas fram, framför det puerila smutskastandet som görs mot sina politiska motståndare. Det kanske plockar lite politiska poäng, men löser inte situationen för många av de mest ekonomiskt utsatta.

För lästips om fakta bakom den berömda soppköksbilden, läs sidan 32 om hur Stockholms Stads arbete mor bl a hemlöshet har utvecklats sig.
Ytterligare lästips om hur regeringens stöd som hjälpte kommunen att rädda välfärden.

Media: SvT.

måndag, juli 16, 2012

Inget är så bra som duktiga lärare

Lärarförbundet går ut och varnar för en ankommande nationell lärarkris. Det är allvarliga ord, men självklart är det en fråga som är angelägen att fokusera på, inte bara för att vi skulle stå inför risken med tomma lektionssalar, för att det inte skulle finnas någon som kunde undervisa eleverna. Inget gör skolan bättre än deras egna lärare.

Det är just detta som vi minns bäst från våra år i skolan. De lärare som påverkade vår skolgång, i vissa fall negativt, men i de flesta fall positivt. Som Birgitta som var min klassföreståndare i mellanstadiet, som var en av mina stora förebilder under den tiden. Peter som i högstadiet sporrade mig i min jakt på samhällskunskap och allmänbildning, eller kemiläraren Bertil i gymnasiet, som kombinerade pedagogik och en stor dos humor.

Gång på gång återkommer jag till mina två favoritexempel i frågan om en bra skola och duktiga lärare, Nossebro och Sollentuna. Bara det att sätta befintlig pedagogisk forskning i främsta rummet, eller att fokusera på att lägga stora resurser på just lärare, skapa egna karriärvägar för deras egna lärare, skapar en miljö där lärare sporras att utveckla sig och bli bättre, där även bra lärare får möjligheten att vägleda nya lärare att utveckla sig.

Samtidigt är kommunernas ekonomi bättre än förut. 2010 låg det samlade överskottet på runt 19 miljarder kronor enligt Sveriges Kommuner och Landsting- SKL. Kommuner har ett stort ansvar kring hur de vill premiera läraryrket i sin egen kommun. I Sundbyberg valde man under årsskiftet med att gå ut med ytterligare ett sparbeting på skolan, vilket drabbade ytterligare 25 lärare. Trots allt aviseras en eventuell sänkning av kommunalskatten. Inte tråkigt att invånarna får behålla mer i plånboken, men konstigt då vi vet luckorna inom den kommunala skolan. Inte riktigt den prioritering som man väntar sig från socialdemokratiskt håll.

Vad kan kommuner göra för bättre lärare och en bättre skola? De kan flytta mer av självbestämmandet ut till skolan, att även kommunala skolor får känna större frihet över att kunna påverka sin verksamhet. Kommunerna kan lägga mer resurser för att premiera just lärarna. Om nu lärarna är förutsättningen för en bra skola är det just här som resursera kan fokuseras på. För alla kan vi vara överens om att lärarna är just den bästa förutsättningen för en bra skola och duktiga elever.

fredag, juli 13, 2012

Att undvika att besvara frågan

Några invändningar från mitt inlägg från igår som genererade svar.

Så här kan man säga om försäkringsbolag:
"Om jag krockar min bil med en annan bil, där båda är av lag tvugna till försäkring så avgör de privata försäkringsbolagen om vems fel det är och vem som blir skyldig pengar och vem som får ersättning. Det om något är en väldigt kraftig myndighetsutövning. Jämfört med att en mekaniker ska checka din bil enligt en standardiserad checklista."

Om Radiotjänst: Huruvida vem som äger Radiotjänst, heter de Radiotjänst i Kiruna AB. Vem säger att ett företag blir mindre privat för att exempelvis staten äger den.

Det inlägg som gjordes igår har kortfattat besvarats på följande sätt:
1 Att försöka spela ner betydelsen av mitt inlägg, genom hänvisa mig till en viss tillhörighet, alternativt kalla mig för poletruck. Härskarteknik på sedvanligt sossemaner
2. Besvara med ett inlägg som inte säger någonting alls, inte minst om den fråga som ställdes.

Således, fallet kring Bilprovningen AB går att diskutera. Det är klart att det finns svårigheter med en aktör som varit den enda aktören på marknaden sedan 1965 fram till 2010. Det ger självklart konkurrensfördelar mot nya aktörer. Trots allt var kundnöjdheten runt 95 procent år 2010, köerna var borta och öppettiderna hade förbättrats.
Att Bilprovningen väljer att sälja en del av sina stationer, upprör självklart en del, självklart är det av ideologiska själ. Man tycker således att staten alltid är en bättre aktör än privata alternativ.
Det går således att diskutera huruvida det är bra att sälja till en aktör som behöver låna till köpeskillingen och som på det agerar i ett annat land. Men det är klart, med en bolagsskatt som är 13 procentenheter lägre, kanske det är klart att man etablerar sig någon annanstans, det är ett bekymmer för Sveriges del.

Men det är en fråga som förstås är obesvarad, om det är fel att andra än myndigheter utför myndighetsutövande uppgifter. Det står tämligen klart att man undviker att svara på frågan.

Bloggar: DHE.

torsdag, juli 12, 2012

Privata företag som agerar myndighetsutövande

Staten väljer att sälja delar ur Bilprovning till privata aktörer. Detta väcker förstås ont blod hos en del, inte minst när ett statligt ägt företag säljs till någon som har säte i ett annat land. Men vänta, vi vi lever i en globaliserad ekonomi.

Det som vidare upprör är det andra argumentet i motståndet mot försäljningen av Bilprovningen AB, är att det som Bilprovningen utför myndighetsutövande tjänster. En bil som beläggs med körförbud får nämligen inte framföras. En form av myndighetsbeslut som enligt herrarna Moberg och Johansson ska ligga under statlig kontroll. För det är oroväckande om myndighetsutövande läggs ut på privata aktörer.

En tanke seglade upp kring dessa postningar: Men vänta, finns det inga andra privata aktörer som agerar myndighetsutövande?

- Väktarbolag, myndighetsutövande med stöd av Polislagen. Exempel på bolag:
Falck Security
Securitas
G4S

- Radiotjänst, som med hjälp av Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, har rätt att kräva ut avgift av innehavare av en tv- eller radiomottagare.

- Försäkringsföretag som utfärdar fordonsförsäkringar. I ett fall där två förare har krockat med varandra, kan ansvarig på försäkringsbolaget fälla avgöradet huruvida någon av parterna har agerat klandervärt.

- SAMI, som med hjälp av Upphovsrättslagen, samlar in ersättning för musikers och artisters räkning.

Frågan till Moberg och Johansson; om det är oroväckande att myndighetsutövande läggs ut på privata aktörer, när kommer ovannämnda att föreslås förstatligande? För det är väl ändå på det viset att det myndighetsutövande som dessa företag utför, är förkastligt, om man nu ondgör sig över att Bilprovningen säljs.

Media: AB, Arbetarbladet, DN, FolketSvDSvDSVT.

tisdag, juli 10, 2012

Stockholm fortfarande för dålig som evenemangsstad

Valet av Malmö som arrangörsstad för Eurovision Song Contest väcker protester. Jag som anhängare för Solna och Friends Arena är förstås besviken på att SvT valde att se till sina egna förutsättningar, framför ett evenemang som kunde ha spräckt nya barriärer när det kommer till att arrangera en schlagerfinal.

Det kan tyckas märkligt att SvT som väljer att arrangera den nationella finalen på Friends Arena, finner det omöjligt att inte hitta en lämplig lösning för Eurovisionfinalen. Dessutom det faktum att mångkulturen är en avgörande faktor till Malmös fördel, är rätt märklig. Inte minst med det faktum att Solna har minst lika många utrikes födda per capita som Malmö, men en högre integration och lägre beroende av socialbidrag än Malmö. Att man köper Malmö som bild för mångkultur framför Solna känns rätt märklig. SvT borde hitta bättre skäl till att motivera Malmö som sitt val, för trots allt respekterar jag valet av Malmö. Det stora felet är att SvT är så pass dåliga på att motivera sitt val.

Det som också bör diskuteras är det faktum att Stockholm och Solna inte lyckades ro iland ett av de största musikevenemangen som går att anordna. Problemet bör ha varit känt länge. Det faktum att Stockholm till skillnad från andra är fruktansvärt dålig som evenemangsstad är ett problem som borde ha varit känt sedan länge.

Så sent som 2003 hotade konsertarrangören Ema Telstar, numera Live Nation med att dra alla stora evenemang från Stockholm till Göteborg. Anledningen var stadens uppenbara ointresse av stora evenemang, inte minst under den vecka då Rolling Stones gjorde tre konserter på tre olika arenor i Stockholm (Stadion, Globen och Cirkus). Jag gick själv på två av dem och märkte själv av att hypen kring att världens största rockband var i stan i ett historiskt avseende, tre konserter av olika storlek, var obefintlig.

Annorlunda är det i Göteborg. Trots de obetänkligheter som finns kring Göteborgs kommunala bolag för tillfället, finns här en helt annan syn på evenemang i staden. I Göteborg har man under lång tid haft en helhetssyn på när stora evenemang hålls i staden. Genom bolaget Göteborg & Co skapas en helhetsupplevelse för de besökare som kommer till stan för ett stort evenemang. Boende, restauranger och nöjesliv är viktiga kuggar och det handlar om stora summor. För ett evenemang i storleken av att Bruce Springsteen säljer ut två Ullevi under två dagar, handlar om omsättning i hundramiljonersklassen för Göteborgs del.

Det är något som bör trigga Stockholm och andra städer att bli bättre när det kommer till att skapa en upplevelse kring upplevelsen. Det här är en diskussion som jag tidigare har haft med vänner och inom familjen. Ofta har det kretsat kring frågan varför Stockholm är så pass dåliga som evenemangsstad. Det som bör vara en påminnelse för Stockholm och angränsande kommuner att bli bättre, är det faktum att Malmö snuvade dem på ett evenemang som borde ha varit självskrivet för Stockholms och Solnas del. Jag hoppas att man nu inser detta faktum.

Bloggar: Peter.
Media: ABDN, DNSvD, SvD.

måndag, juli 09, 2012

Om semesterresan inte är en mänsklig rättighet

Semesterresa är ingen lyx som är få förunnat. Jag håller helt med om det. Ambitionen att driva en konskevent linje för fler jobb, att alla jobb behövs, gör att fler människor får en tryggad inkomst. Med jobbet följer ytterligare förmåner, som rätten till semester.

Det är bara i ett läge som jag kan förvånas över vissa ställer sig till det här med möjligheten till semester, inte minst med tanke på människors möjlighet att kunna göra något kul under den. Som Aftonbladet Ledare, visserligen två olika skribenter, men samma ledarsida som kommunicerar två olika budskap. Jag protesterar inte mot att de tycker att det inte ska vara en lyx att åka på semesterresa. Men om man för en månad sen kommunicerade att utomlandsresan inte var en mänsklig rättighet blir man lite förvånad.

Man må väl förfaras över klimatförändringarna, men det finns i regel andra medel än att beskatta barnfamiljers semesterresa. För om man idag skriver om att semesterresan inte ska vara en lyx, varför argumenterar samma ledarsida för sen månad sen att charterresan inte är en mänsklig rättighet? Detta för att motivera en flygskatt som kommer göra många barnfamiljers charterresa tusentals kronor dyrare, vilket i sin tur leder till att just charterresan blir unnad dem med en mer välfylld plånbok.


Bloggar: Johan.

lördag, juli 07, 2012

Också bra att prata om hur man vill göra det

Veckans mest haussade tal som det brukar vara. talet är vackert uppbyggt, tanken om allt det där som ska bli så betydligt bättre med fler jobb, bättre skola och välfärd. Vi vill alla sträva efter detta, men då måste man också prata om hur man ska genomföra den, och med vem.

Det är förstås obekvämt att prata om de stora reformerna i Socialdemokraternas politik. Det är för att stora delar i Socialdemokraternas politik innehåller breda skattehöjningar och utbyggda ersättningar för att människor inte ska jobba. Det enda som går att kräva är att de är ärliga med vad de vill, budgeten talar sitt tydliga språk.

Det är i den vevan som Stefan Löfven undviker att prata om dessa förslag, kanske för att han ogillar att nämna dessa, eller för att han försöker undvika de interna konflikterna för tillfället. Det är inte fallet situationen inom Socialdemokraterna är helt trygg, något som en kongress nästa april kommer säkerligen skapa en del spänningar mellan partiinterna.

Det är förhoppningsvis då som det hela står klart om vilken linje Socialdemokraterna kommer att driva i valet 2014. Vad sedan budgetmotionen kommer att säga i höst blir en annan intressant vända. Men det vill Stefan Löfven inte tala. En ledare ska leda, men kan också peka ut färdriktningen. är ska Stefan Löfven våga peka ut färdriktningen, hur politiken ska genomföras och med vem. Den frågan är fortfarande obesvarad efter idag.

Bloggar: Mikael.
Media: AB, AB, DN, DN, Exp, SvD.

Saker Löfven bör prata om idag

Två nyheter, satsning på klimatinnovationer nämns av Stefan Löfven i och med dagens tal i Almedalen. Det är i och för sig många andra frågor som behöver besvaras.

Kilometerskatten på 4 miljarder
Där järnvägen tar slut ta lastbilarna vid. Att kraftigt beskatta åkerinäringen skulle bl a slå mot barnfamiljer, då deras mat skulle bli dyrare. Sverige är extremt beroende av transporter. Att beskatta dem är att slå undan benen för de som varje dag ser till att Sverige får exportinkomster. Hur främjas exporten av att man gör det dyrare att transportera inom landet? Kommer Socialdemokraterna ha kvar denna höjning i året budgetmotion?

Höjda arbetsgivaravgifter för företag
Vill man öka löneskatterna för företag som anställer unga får man välja, antingen sänkta löner eller färre jobb.  Företagarna själva anger 40 000 nya jobb, 70 procent i senaste Företagarpanelen anger att de har anställt. Varför högre anställningskostnader för företag, samt att höja restaurangmomsen skulle slå hårt mot bl a en näring som anställer många unga, en näring som redan nu lever på små marginaler. Varför ger ökade kostnader fler jobb?

Valfrihet i välfärden
Demoskop anger i en studie, att 9 av 10 vill välja både skola, sjukvård och äldreomsorg. Hela 97 procent vill välja äldreomsorg den dag då de känner behov av den. Löfven vill skjuta frågan om valfrihet på kommuner som kan styra över hur människor kommer ha möjlighet att välja eller inte. Varför inte blidka det stora stöd som finns för valfrihet, utan att skjuta ifrån frågan på andra?
Just valfriheten inom välfärden är en möjlighet för många kvinnor att göra karriär. 80 procent av företagen inom den del som blivit möjlig, tack vare LOV, har kvinnor som ägare eller VD. Varför är valfriheten mindre viktig i sektorer där kvinnor arbetar, men inte i övrigt?

Vad är annorlunda med Socialdemokraternas förslag?
Tidigare under veckan gick Socialdemokraterna ut med en rad andra punkter gällande hållbar utveckling och innovationer. För det mesta är det förslag som redan genomförs. Satsningen på utbildningskontrakt är också ett fall, där möjligheten redan finns att läsa upp betyg med förhöjt studiestöd. Vad är annorlunda?

Hur finansieras politiken?
Stefan Löfven slår in på samma spår med att prata om miljonsatsningarna, med dölja miljardsatsningarna. Satsningen på 25 miljoner per år, i exportstöd och 1 miljard i klimatinnovationer ska mötas med de förslag om att kraftiga höja skatter på företag, med över 20 miljarder på företagande, på transporter, på försämring av ROT och RUT.
När ska Löfven och Socialdemokraterna berättar om hur de finansierar förslagen? Är höstens budgetmotion en garant för att finansieringen kommer att nämnas?

Smekmånaden är över, det är dags att ge beskeden om de stora förslagen, inte bara de små.

Bloggar: Johan, Peter.
Media: AB, DN, DN, DN, SvD, SvD.

torsdag, juli 05, 2012

#Almedalen - Janne levererar igen

Janne, åter denna Janne. När det är dags för tal i Almedalen, är Jan Björklund på hugget. Det är talet för öppenhet och tolerans. Om Jan Björklund har en möjlighet, är det under Almedalen som den möjligheten finns. Även om subjektivt, ett bra tal återigen.det märks att Jan Björklund lägger stort fokus på sina tal i Almedalen, detta år är inget undantag

#Almedalen - Hillevi i #rakasvar

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om åtgärder för att få in fler på arbetsmarknaden, bl a det gemensamma social ansvarstagandet som alla parter kan ta för att få in exempelvis unga, utrikes födda och människor med funktionshinder.

Kallis snyggaste politikergäng och svidande nederlag

Veckans roligaste kväll må ha varit gårdagens. Trots det svidande nederlaget på Kallis under årets politiska DJ Battle, blev det en oförglömlig kväll.


Tomas Tobé och infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd gjorde en helt klart godkänt insats för Alliansens räkning. Trots allt nådde de inte ända fram. Men garanterat så var det moderata gänget klart snyggast. Kanske en liten tröst. Tills nästa år återkommer Alliansen med lite mer revanschlusta. För en mer detaljerad redogörelse av kvällen, läs gärna Viktor Barth-Krons inlägg i ämnet.

Folkpartiets dag i #Almedalen

Idag är det Folkpartiets dag idag. Då förärar vi dem med MUF:s geniala videos som producerades under Almedalsveckan 2010.

@VISITA_se på plats i #Almedalen

Sveriges kanske nöjdaste arbetsgivarorganisation för tillfället? Visita, tidigare Sveriges Hotell - och Restaurangföretagare bjöd på Toast Skagen på Donners under onsdagen, lagade av stjärnkocken Tommy Myllymäki.

Fick även tillfälle att träffa Mats Eriksson från Momsbloggen, en som under år har propagerat för sänkt och enhetlig restaurangmoms och som nu åker runt i Sverige och följer upp hur näringen har påverkats.

Restaurangnäringen är en näring med företag med
Även Utrikesminister Carl Bildt provsmakade.
Skämtsamt kostaterade han att momssänkningen
var den enda reform som det pratades om i världen.
ofta små marginaler. En lönsamhet på runt 0,6 procent förklarar en del.
Dock har det under senare året märkts förändringar. Nyanställningar ökade med 8,4 procent, tillsvidareanställningar +12,3 procent, visstidsanstälnningar -4,1 procent. På något sätt kanske det finns en ljusning för restaurangnäringen. De har reform att vårda.(S) och inovation - statlig styrning och sånt som redan finns

Socialdemokraterna presenterar nya förslag för att ytterligare underlätta för innovation inom bl a hållbar utveckling. Det är bara känslan om att mycket av detta redan finns.

Fyra punkter för att underlätta nya innovationer inom hållbar utveckling. Går man igenom dem, kan man konstatera följande:


1. Offentlig upphandling av innovationer
Som Anna-Karin Hatt skriver: "I april fick Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket i uppdrag att arbeta med innovationsupphandling. Myndigheterna ska tillsammans med berörda aktörer utveckla och stärka innovationsupphandling som verktyg."

2. Riskkapitalförsörjning i tidiga skeden.
Pågående arbete på uppdrag av regeringen med att se över företagsbeskattningen. Ett av delbetänkandena föreslog i januari i år, två alternativ skatteincitament för riskkapital, riskkapitalavdrag och emmissionskredit

3. Kompetent kapital till inkubatorer. Med hjälp av inkubatorer kan fler innovativa idéer omsättas till kommersiella företag. En inkubator erbjuder en miljö för utveckling av nya affärsidéer. I dag finns ingen särskild statlig finansiering till företag inom inkubatorer, något som prövats med goda resultat i andra länder med ambitiösa inkubatorsystem. Även tillgång till affärsutvecklare är central.
Med en treårig förstärkning på 100 miljoner ökar regeringen insatserna på företagsinkubation samt för att "stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt tillväxtföretagande". Beslutet togs i februari i år.

4. Patentskyddet för små och medelstora företag. Små och medelstora företag har i dag begränsade möjligheter att försvara sig vid patentintrång.
I slutet av förra månaden tog Europeiska Rådet det sista beslutet om ett enhetligt patentskydd. Som Justitieminister Beatrice Ask kommenterade:
"Ett förbättrat patentsystem är viktigt för våra svenska innovatörer, särskilt för små och medelstora företag, säger justitieminster Beatrice Ask. Överenskommelsen innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagens system eftersom det blir enklare, mindre kostsamt och mer enhetligt."

Förutom den gamla visan, att förorda mer statlig inblandning och styrning av näringslivet, känns det som det som Näringsminister Annie Lööf (C) konstaterar, det känns som de inte irkitgt vet hur innovationssystemet i Sverige fungerar, i stort sett allt finns redan idag.

Bloggar: Martin, Peter, Peter.

onsdag, juli 04, 2012

#Almedalen - Ökad oro med utrymme för investeringar

Samlar tankarna efter Anders Borgs och Moderaternas ekonomiska seminarium "Utmaningar på arbetsmarknaden". Det är genomgången av de ekonomiska utmaningarna, samt de förhoppningar som ställs på att nu ta ytterligare ett grepp i utmaningar som finns på arbetsmarknaden, inte minst bland unga och utrikes födda.

2/3 av de arbetslösa finns i just dessa grupper. Arbetsmarknadens parter har ett ansvar. Tillsammans med dem, med respekt för deras ställning, vill nu regeringen gå vidare. Det är positivt att detta arbete stärks. Det märks också under seminariet, inga frågor från publiken. I sig märks det att folk ser positivt på att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter intensifierar arbetet. Men det kräver förstås att det också kommer något utifrån samtalen. Samtidigt som respekten för arbetsmarknadens parter ska vara stark, är det dock viktigt att visa vad man önskar utav dem.

I anslutning till seminariet drogs riktlinjerna för det kommande budgetarbetet. Det är fortsatt stark oro i omvärlden. Det påverkar även Sverige. Samtidigt, med goda offentliga finanser, kopplat med god sammanhållning och fortsatt tillväxt finns utrymme för satsningar för att stärka ekonomin och arbetsmarknaden .

Några tankar kring det som nämns som stora satsningar:
Infrastruktur
Med antalet resenärer som har ökat från 146 miljoner resor 2003, till 188 miljoner resor 2011, påverkas järnvägen än mer.
Propositionen som lades 2008 är en del av en långtgående lösning för att stärka den svenska infrastrukturen. Fokus bör rimligtvis ligga på att garantera utbyggnad av järnväg och underhåll. Frågan om snabbjärnväg faller med problemet med dåligt befolkningsunderlag, intäkter som inte möter upp rörliga och investeringskostnader.
En bidragande orsak till det ökade underhållet efter 2006 (Banverkets/Trafikverkets anslag för banhållning och sektorsuppgifter ökade från 37 mdr 2003-06, till 73 mdr 2006-10) är de omfattande amorteringarna som regeringen gjorde på tidigare lån som tagits för investeringar. I budgeten 2008 och 2009 handlar det om drygt 35 mdr i amorteringar. Det är viktigt att bygga bort de svarta hålen i infrastrukturbudgen för att kunna fokusera på drift, underhåll och nyinvesteringar.

Forskning
Utmaningen för svensk forskning är att de inte satsar mindre i förhållande till BNP än andra länder, utan det ligger snarare i att försöka hitta de segment där Sverige är forskningsledande och kan föra forskningsfältet framåt. Det finns således möjligheter att öka spetskompetensen i de segment där Sverige kan leda forskningsfältet framåt.

Företagande
Nu stärks kampen om företagens förtroende. Att förbättra tillgång till riskkapital, stärk den svenska bolagsskattens konkurrenskraft gentemot övriga länder är viktiga faktorer. Det behövs ständig fokus för att stärka de ekonomiska marginalerna samt att ytterligare fokusera på regelförenklingar för företag. Australien och Sydkorea är exempel på länder som genomfört omfattande åtgärder för att stärka företagande. På en globalt konkurrensutsatt marknad måste Sverige hänga med.

Media: DN, DN, DN, SvD, SvD.

#Almedalen och #h12ws - framtiden för politiska bloggosfären

Hur ser den politiska bloggosfären ut? Hur kommer den att utveckla sig och hur är förhållandet mellan bloggare och deras egna partier? Utvecklingen är intressant, men i frågan om bloggares bundenhet är mitt svar självklart. Det finns inget behov av att binda våra bloggare, de har heller inte det önskemålet. I allafall inom Moderaterna.

Som ansvarig för sociala medier inom Moderaterna finns det en stor utvecklingspotential. Med bakgrund av mitt engagemang inom Nätmoderaterna, med bl a Kent Persson som en av deltagare, är det nu givande att få uppdraget att utveckla arbetet med sociala medier inom partiet.

Vad som dock är fokus är något helt annat än att fokusera på vad de moderata bloggarna skriver. De kräver ingen bundenhet, de tycker att de finns uppbackning att tillgå och de trivs med sin självständiga roll, utan ett parti som dirigerar dem i en riktning.

Fokus är snarare att utveckla det politiska arbetet och samtalet hos de förtroendevalda. Arbetet i riksdagens utskott, i de olika moderata kommittéerna i riksdagen, bland kommunala och landstingsförtroendevalda har en potential att utvecklas än mer. Hur vi utvecklar politiken genom samtal genom sociala medier är en fråga där det går att utveckla sig än mer.

Hur bunden är du av ditt parti? Hur tight ska partierna ha sina bloggare? Hur får de nytta av bloggare? Vad finns för möjligheter och hur når man fler besökare?
Några relevanta frågeställningar till Johan Ulvenlöv från Unionen, tidigare nätrotsgeneral, vår egen Mary Jensen, Martina Lind från Politometern och Anton Johansson från Twingly.
Faktum är att bloggare är inte bundna av sitt parti, i allafall en bild som Mary vill ge.

Det är dock frågan om hur bloggare och i synnerhet sociala medier kan bli än mer intressant. Det är där som fokus ligger på att få sociala medier att bli en del i det politiska utvecklingsarbetet, snarare än att försöka kontrollera vilka inlägg som ett partis egna bloggare skriver. Det finns en betydelse av sociala medier, de kan föra upp sakfrågor på den politiska agendan. Det förekom under valet 2010 och det kommer att förekomma än mer under 2014.
Vad som då krävs är då att partier själva fokuserar mer på hur de kan utveckla sitt arbete i de sociala medierna, för att nå fler. Bloggarna kommer alltid att finnas där, som en fristående kraft, redo att förändra.

#Almedalen - Vänsterpartiet vill snacka kvalitet men snackar hellre vinst

Varför är vinst i andra näringar en anledning av att företag har hög kvalitet på sina produkter/tjänster, men inte inom välfärden? Just välfärdens innehåll är i behov av utveckling. Den svenska välfärdsmodellen är också en produkt som också har potential att bli modell för hur andra länder utformar sin välfärd.

Idag är det Vänsterpartiets dag, USA:s nationaldag, 4 juli eller vad man nu vill kalla det. Ska vinst vara ett alternativ inom välfärden? Ska skattesänkningar gå före välfärd? Det är klart att om man ställer frågan på ett visst sätt så får man önskat svar. Människor kräver god välfärd, men välfärd står inte mot skattesänkningar. Sedan 2006 har stora skattesänkningar gjorts, samtidigt som skattebasen har växt till förmån för att rygga just välfärdens innehåll.

Just den diskussionen är relevant, välfärdens framtida finansiering är ett återkommande samtalsämne i Almedalen. Välfärden är i behov av en relevant diskussion kring den framtida välfärdens innehåll och kvalitet. Just den framtida finansieringen kommer bli vital med en växande äldre befolkning som kommer att ställa högre krav på välfärdens innehåll. Det är frågan hur skattebetalarna ska belastas för detta. Sannerligen kommer mer resurser än vad politiker kan kräva av skattebetalarna, att behövas.

Vad utvecklar då välfärdens innehåll på ett kvalitativt sätt. Idag finns det runt 14 000 företag inom välfärden som bidrar med sitt kunnande. Flertalet företag är syselsatta med att sprida kunskaperna till andra länder, om hur de kan utveckla sina välfärdstjänster på samma sätt som Sverige gör. Det är en fråga till de som vill dra undan mattan för dessa, hur de kommer motivera för dem varför deras existens och kunnande inte är välkommen.

Det är just detta scenario som är allvarligt om tusentals företags fortlevnad blir en fråga om vem som leder landet efter varje val. Den situationen är inte hållbar. Därför krävs just mer fokus på just hur välfärdens kvalititativa innehåll kan utvecklas. Då är det just fokus på kvalitet som är viktigt och fler aktörer är viktiga för att bidra till att utveckla kvalitén inom välfärden.

Frågan är just om Vänsterpartiet kan fokusera på det. Vad jag vill se är:
- Mer fokus på LOV än på LOU.
Problemet med upphandling är att det kan leda till kortsiktighet bland aktörer vilket skapar oro bland personal, vårdtagare och anhöriga. Mer krav på valfrihet, tydligare kvalitetskriterier och fastlagda priser för välfärdens innehåll. I den vevan riktas mer fokus mot just hur kvalitén kan stärkas. Problemet är att Vänsterpartiet som inte vill se privata alternativ agera inom välfärden utan politikers tillstånd.

- Sluta fokusera på pris
Priset är fortfarande en stark faktor när kommuner/landsting lägger ut verksamhet på andra. Det är fel om pris vägs in för mycket, om det gynnar aktörer som lägger ett lägre pris. Allt form av upplåtande till andra aktörer bör basera sig på kvalitet och inget annat. Detta genom just tydliga kvalitetskrav och en tydlig prisbild.

Det finns således en grund för att trygga välfärdens kvalitet, med fler aktörer. De bidrar med sin kunskap och i framtiden kommer frågan om mer resurser vara än mer vital. Då krävs det att resurser kommer utifrån, inte bara genom skattesedeln, den bördan kan inte skattebetalarna bidra till själva. De som inte vill se andra bidra till välfärdens innehåll, har en uppgift att utföra när de ska motivera för dessa aktörer varför de inte är önskvärda.

Aktuellt bortser från vissa saker ang sjukförsäkringen

Fallet Marita är inget annat än en djup olycklig situation. Det är dock självklart enligt lagen att personer med denna typ av svåra sjukdomar ska garanteras sjukersättning. Det är bara något som SvT väljer att bortse ifrån.

- Ansvarig minister (Ulf Kristersson) blev intervjuad om fallet. Dock togs inte kommentaren med igår. Varför tillåts ingen bemöta saker i inslaget? Under morgonen klipps Kristersson in på ett rätt underligt sätt. Antingen vill de dölja hans kommenar, eller så snedvrider de.

- Enligt lagen (Socialförsäkringsbalkens 27:e kapitel, paragraf 24 a, punkt 2) "Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för ytterligare dagar om..., bl a om den försäkrade är intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom år omfattande vård utan at vara intagen på sjukhus.

- Om kvinnan visar sig beviljas sjukpenning i slutändan, kommer SvT att återge de? Säkerligen inte.

Återligen är frågan het. Det är dock ingen idé att återge en bild av verkligheten som inte stämmer. I detta fall borde det vara tämligen självklart, enligt vad sjukförsäkringsreglerna säger. Det är således ingen idé att bygga myter.

tisdag, juli 03, 2012

#Almedalen och försvarets personalförsörjning

Officersförbundet bidrar till försvarets höga närvaro i Almedalen. Just nu släpps en rapport om deras medlemmars syn på Försvarsmakten och den förda försvars- och säkerhetspolitiken. En undersökning gjord av Novus.

Officersförbundet signalerar att medlemmarna har fått en mer negativ attityd. Det är viktigt att ta del av deras synpunkter. Kontinuerliga samtal ute i deras vardag är en grundbult för att förstå deras förutsättningar.

Det är också fallet att försvaret genomgår en historisk förändringsprocess, till det stående, insatsberedda och tillgängliga försvaret. Ett försvar som också ökar sin civila närvaro, som en viktig samhällsaktör. Då är det än viktigare att vara lyhörd inför vad de som arbetar ute i verksamheten upplever.

#Almedalen - Att tala om den verklighet som upprör för vissa

Fredrik Reinfeldt har precis talat och det både roar och upprör människor. Jag får den bilden av människors omedelbara reaktioner, att en sak upprör. Att berätta om en verklighet som existerar, inte den som vissa vill se, som bygger upp en illusion kring detta, det upprör många. Det är just detta som gör Fredrik Reinfeldt så populär hos sina egna och så illa omtyckt av de som inte gillar honom.

Att se människors vardag är viktigt. Genom resor och samtal får man intrycken och berättelsena om de som gör de där insatserna som ingen egentligen ser. Äldrevårdarna i Kristinehamn, bagarna i Växjö, eller polisen som jobbar nattskift i Malmö. Jag kan känna att är dessa människors får sin vardag återberättad, känns hela deras insats lite mer betydelsefull. Deras situation belyses, de får ett högre värde av sina insatser.

Det är just detta som upprör hos vissa. Man får en bild berättad som stämmer, men som man inte vill se. antingen förnekar man den, eller så försöker man sätta en helt annan bild. Människor faller mellan stolarna, men någonstans ska även de fångas upp. Det är dock de personer som inte syns, som förtjänar ett större fokus. De som gör arbetsinsatser, på tider där vi alla andra ägnar oss åt många andra saker än att jobba. Att Fredrik Reinfeldt berättar om dessa är nödvändigt. De upplyfter, och så upprör det en del som inte håller med honom helt enkelt.

Vad är då kontentan av talet? Ibland blir berättelser fina, men de är bara en signal om vad som behövs. Sen kommer det konkreta. Att öka fokus på att regeringen tillsammans med fack och näringsliv httar nya lösningar för att skapa nya möjligheter till jobb är en väg. Arbetsmarknadens parter ska ta sitt ansvar, här vill nu även regeringen ta sitt ansvar för att skapa goda förutsättningar. Jobben skapas inte av politiker, men goda förutsättningar för jobb kan de skapas av dem. Det är det som är hela kontentan.

Därför tycks omdömet vara gott, även hos de som i många skeenden har kritiserat Fredrik Reinfeldts framträdande. Idag talar han inte bara till sina egna som tidigare talare har gjort under veckan. Ett tal till allmänheten kräver ett innehåll som också berättar om allmänhetens vardag. Jag kan tycka det är smickrade, att motståndare upprörs, men i vissa fall beundras. När Fredrik Reinfeldt har gjort det, har han slagit in på rätt spår. På det spåret kan kanske egentligen inget gå fel.

Bloggar. DHEJonasMikael, Peter.
Media: ABAB, DN, DN, SR, SvD.

#Almedalen och raka svar från Expressen

Expressens närvaro i Almedalen märks. Bl a genom sin stuga vid Donners Plats och deras kontinuerliga utfrågningar av politiska företrädare. Just nu Moderaternas partisekreterare Kent Persson.

#Almedalen - Dagens faktakoll med Mikael Damberg

Mikael Damberg under pressträffen med anledning av Socialdemokraternas rapport om regeringens jobb/ekonomiska politik:
"Lyssna på oberoende experter och institut som utvärderat de senaste sex årens reformer. Exempelvis Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
På så sätt kommer ni att komma till nya slutsatser. Er jobbpolitik har nått vägs ände. Reformerna är dyra, slår fel och har ingen eller mycket liten påverkan på arbetsmarknaden"

Vad exempelvis Finanspolitiska Rådet säger:
"Svensk ekonomi har hittills klarat sig väl under den internationella kris som började 2008. Finanspolitiken framstår generellt som framgångsrik och i huvudsak väl avvägd med hänsyn till de störningar som påverkat svensk ekonomi. Denna slutsats får stöd vid en jämförelse med andra länders ekonomisk- politiska erfarenheter och utveckling sedan krisens början"

#Almedalen och Moderaternas dag

Den andra eller tredje dagen börjar så sakteliga komma igång. Idag är det tänkt att Fredrik Reinfeldt ska vara den som levererar årets tal i Almedalen. En inbiten partists förhoppningar lär vara så. Det är också starten på andra halvlek och färden mot ett nytt val där förtroendet ska vinnas på nytt.

Utmaningarna är fortsatt stora. Jobben är i fokus och krisens effekter måste fortsatt stävjas. Samtidigt ställs kraven på Moderaterna och regeringen att agera. Det är därför som hösten och den kommande budgetbehandlingen kommer bli den heta frågan. Just den ekonomiska frågan som belystes i föregående inlägg är den mest intressanta nu och framöver.

Samtidigt ställs krav på fördjupning av samarbetet kring Alliansen. Beskeden ska vara klara, förslagen ska vara genomarbetade och väl finansierade. Det är en fråga som kommer vara relevant och åtminstone en fråga  där om regeringen redan har frågan besvarad.

Således kommer den kommande debatten kring både jobb och ekonomi vara den debatt som bör vinnas för att bygga ett stabilt förtroende inför 2014. Genom resor i Sverige, samtal med människor som bygger upp samhället, många av de som arbetar när vi andra sover, är det som kommer ge svaren och fortsätta utveckla politiken framåt.

Idag är det Moderaternas dag. Det är självklart viktigt att varje enskilt parti klarar av att sätta tonen för dagen. Moderaterna ska sätta tonen för tisdagen den 3 juli. Det är frågan vad som kommer att symbolisera dagen.

Bloggar: Martin.
Media: ABAB, AB, DN, SvD, SvD, SvD.