onsdag, juli 04, 2012

#Almedalen - Ökad oro med utrymme för investeringar

Samlar tankarna efter Anders Borgs och Moderaternas ekonomiska seminarium "Utmaningar på arbetsmarknaden". Det är genomgången av de ekonomiska utmaningarna, samt de förhoppningar som ställs på att nu ta ytterligare ett grepp i utmaningar som finns på arbetsmarknaden, inte minst bland unga och utrikes födda.

2/3 av de arbetslösa finns i just dessa grupper. Arbetsmarknadens parter har ett ansvar. Tillsammans med dem, med respekt för deras ställning, vill nu regeringen gå vidare. Det är positivt att detta arbete stärks. Det märks också under seminariet, inga frågor från publiken. I sig märks det att folk ser positivt på att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter intensifierar arbetet. Men det kräver förstås att det också kommer något utifrån samtalen. Samtidigt som respekten för arbetsmarknadens parter ska vara stark, är det dock viktigt att visa vad man önskar utav dem.

I anslutning till seminariet drogs riktlinjerna för det kommande budgetarbetet. Det är fortsatt stark oro i omvärlden. Det påverkar även Sverige. Samtidigt, med goda offentliga finanser, kopplat med god sammanhållning och fortsatt tillväxt finns utrymme för satsningar för att stärka ekonomin och arbetsmarknaden .

Några tankar kring det som nämns som stora satsningar:
Infrastruktur
Med antalet resenärer som har ökat från 146 miljoner resor 2003, till 188 miljoner resor 2011, påverkas järnvägen än mer.
Propositionen som lades 2008 är en del av en långtgående lösning för att stärka den svenska infrastrukturen. Fokus bör rimligtvis ligga på att garantera utbyggnad av järnväg och underhåll. Frågan om snabbjärnväg faller med problemet med dåligt befolkningsunderlag, intäkter som inte möter upp rörliga och investeringskostnader.
En bidragande orsak till det ökade underhållet efter 2006 (Banverkets/Trafikverkets anslag för banhållning och sektorsuppgifter ökade från 37 mdr 2003-06, till 73 mdr 2006-10) är de omfattande amorteringarna som regeringen gjorde på tidigare lån som tagits för investeringar. I budgeten 2008 och 2009 handlar det om drygt 35 mdr i amorteringar. Det är viktigt att bygga bort de svarta hålen i infrastrukturbudgen för att kunna fokusera på drift, underhåll och nyinvesteringar.

Forskning
Utmaningen för svensk forskning är att de inte satsar mindre i förhållande till BNP än andra länder, utan det ligger snarare i att försöka hitta de segment där Sverige är forskningsledande och kan föra forskningsfältet framåt. Det finns således möjligheter att öka spetskompetensen i de segment där Sverige kan leda forskningsfältet framåt.

Företagande
Nu stärks kampen om företagens förtroende. Att förbättra tillgång till riskkapital, stärk den svenska bolagsskattens konkurrenskraft gentemot övriga länder är viktiga faktorer. Det behövs ständig fokus för att stärka de ekonomiska marginalerna samt att ytterligare fokusera på regelförenklingar för företag. Australien och Sydkorea är exempel på länder som genomfört omfattande åtgärder för att stärka företagande. På en globalt konkurrensutsatt marknad måste Sverige hänga med.

Media: DN, DN, DN, SvD, SvD.