onsdag, juli 25, 2012

Infrastruktur - ansvarsfullhet framför ofinansierade önskelistor

En rad näringslivsföreträdare i Skåne uttrycker sin vilja för en mer sammanhållen infrastruktur som är av godo för utvecklandet av Öresundsregionen, skapandet av nya jobb och stärkande av konkurrenskraften. En relevant önskan från en region med hög tillväxtpotential. Det är även intrycket att dessa företrädare för en aktiv dialog med bl a regeringen i samband med den kommande propositionen.

Genom att ta del av regeringens information om den kommande infrastrukturpropositionen får jag intrycket av att regeringens ambition är att föra en öppen dialog med regionföreträdare, näringsliv och brukarna. För egen del har jag aktivt tagit del av den diskussion som är het i Västsverige, om E20:s utbyggnad. Just här spelar regionens vilja en stor roll. Regionsfullmäktige beslutade 2009 om utbyggnad av E20 till fyrfilig motorväg. Detta beslut har nu ignorerats, när Socialdemokraterna väljer att blidka den tillväxtfientlighet som råder hos de regionala miljöpartisterna. Säkra makten i regionen framför regionens långsiktiga utveckling.

Många moment spelar roll i framtagandet av en ny proposition. Trafikverkets kapacitetsutredning som kollar på hur resandet och transporterna kommer att utveckla sig fram till 2050, ett nytt planeringssystem som syftar till att korta ledtider och skapa en mer sammanhållen process för framtagandet av ny infrastruktur. Sen till finansieringen.

Det som är gynnsamt för Sveriges del är de låga räntorna. Vad Finansminister Anders Borg handlar mycket av fokus riktas mot att stärka den långsiktiga konkurrenskraften, genom forskning och utveckling samt infrastruktur. Att det öppnas upp för större satsningar till hösten är välkommet. Vissa vill nu använda det rådande ränteläget till att låna för omfattande satsningar på järnväg.

Jag är av naturliga skäl lite försiktig till att i nuläget vifta för vilt med kreditkortet, bara för att det är billigt. Under 2008-09 amorterade staten av 35 miljarder i upplånade infrastrukturprojekt, pengar som hamnade i sjön än på ny infrastruktur. Nu är dessa hål tilltäppta. Färre fototillfällen, mer ansvarsfull hantering av utbyggandet av ny infrastruktur. Det är förhoppningen till höstens proposition. Det finns utmaningar, men det ska vara ansvarsfullt finansierat. Att vifta med önskelistor fungerar inte om man inte kan finansiera dem på ett ansvarsfullt sätt.

Bloggar: Markus, Peter.