torsdag, juli 05, 2012

(S) och inovation - statlig styrning och sånt som redan finns

Socialdemokraterna presenterar nya förslag för att ytterligare underlätta för innovation inom bl a hållbar utveckling. Det är bara känslan om att mycket av detta redan finns.

Fyra punkter för att underlätta nya innovationer inom hållbar utveckling. Går man igenom dem, kan man konstatera följande:


1. Offentlig upphandling av innovationer
Som Anna-Karin Hatt skriver: "I april fick Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket i uppdrag att arbeta med innovationsupphandling. Myndigheterna ska tillsammans med berörda aktörer utveckla och stärka innovationsupphandling som verktyg."

2. Riskkapitalförsörjning i tidiga skeden.
Pågående arbete på uppdrag av regeringen med att se över företagsbeskattningen. Ett av delbetänkandena föreslog i januari i år, två alternativ skatteincitament för riskkapital, riskkapitalavdrag och emmissionskredit

3. Kompetent kapital till inkubatorer. Med hjälp av inkubatorer kan fler innovativa idéer omsättas till kommersiella företag. En inkubator erbjuder en miljö för utveckling av nya affärsidéer. I dag finns ingen särskild statlig finansiering till företag inom inkubatorer, något som prövats med goda resultat i andra länder med ambitiösa inkubatorsystem. Även tillgång till affärsutvecklare är central.
Med en treårig förstärkning på 100 miljoner ökar regeringen insatserna på företagsinkubation samt för att "stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt tillväxtföretagande". Beslutet togs i februari i år.

4. Patentskyddet för små och medelstora företag. Små och medelstora företag har i dag begränsade möjligheter att försvara sig vid patentintrång.
I slutet av förra månaden tog Europeiska Rådet det sista beslutet om ett enhetligt patentskydd. Som Justitieminister Beatrice Ask kommenterade:
"Ett förbättrat patentsystem är viktigt för våra svenska innovatörer, särskilt för små och medelstora företag, säger justitieminster Beatrice Ask. Överenskommelsen innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagens system eftersom det blir enklare, mindre kostsamt och mer enhetligt."

Förutom den gamla visan, att förorda mer statlig inblandning och styrning av näringslivet, känns det som det som Näringsminister Annie Lööf (C) konstaterar, det känns som de inte irkitgt vet hur innovationssystemet i Sverige fungerar, i stort sett allt finns redan idag.

Bloggar: Martin, Peter, Peter.