lördag, september 29, 2012

Vad ett modernt arbetarparti behöver

Gärna ett val, men innan dess en rejäl valrörelse. Idag öppnar mitt parti en valstuga mitt i Stockholm och startar den största webbaserade kickoffen som gjorts i partiets historia. Med tv-studios runtom i Sverige ska konceptet "Sverige behöver ett modernt arbetarparti" rullas ut på allvar.

Vad är då ett modernt arbetarparti? Den digitala valplattformen kan ju ses som ett sätt. Dock handlar det om politiken, att förstå hur samhället utvecklas nu och framöver, vilka jobb som växer fram i vilka näringar, hur människors behov av offentliga lösningar förändras över tid och hur politikens förhållande till samhället måste förändras.

Alliansen vann valet 2006 med en reformagenda. Fortsatt finns områden där reformeringen kan komma igång på allvar. Det finns en välfärd, alldeles för mycket styrd av politiska beslut, genom planering och beställning av saker till ett visst pris under en viss period. Medarbetare lämnas litet utrymme att själva utveckla nya arbetsmetoder som är mer effektiva, för att vården för alla ska bli bättre. Det påverkar även det utbud som medborgarna ställs inför.

Det finns ett företagsklimat som skiljer sig åt i olika delar av landet. Svenskt Näringslivs Företagsklimat ger en tydlig bild på hur företags förutsättningar skiljer sig åt. Hur kommer det sig att många av Gävleborgs kommuner ligger långt ner på listan, trots sitt relativa korta avstånd till både Stockholm/Mälardalsregionen och Sveriges största flygplats Arlanda? Hur kommer det sig att hundratals företag står på kö för att kunna etablera sig i Borås? Politik påverkar nationellt, regionalt som lokalt. Det är också en fingervisning om att ett modernt parti behöver utvecklas på alla nivåer. Till och med ett allianssamarbete behöver ta denna utmaning på allvar.

Ett modernt arbetarparti förstår hur nya jobb växer fram, hur offentliga välfärdssystem kan utvecklas, med ökad valfrihet och mer makt och inflytande hos personal, på bekostnad av den politiska makten och inflytandet. Vad bör då känneteckna ett modernt arbetarparti. Här är några tankar:

- Ett modernt arbetarparti tydliggör gränsen mellan där politiken har inverkan och där det civila samhället måste få verka självständigt.

- Ett modernt arbetarparti förstår att ett sunt skatteklimat stärker förutsättningarna för företag och entreprenörskap, lockar till sig internationella investerare att etablera sig i Sverige.

- Ett modernt arbetarparti agerar för att öppna upp gränser, främja ökad rörlighet för både människor och företag, utan tullar och murar som stänger ut andra från att konkurrera på lika villkor.

- Ett modernt arbetarparti måste agera än mer för att välfärdens innehåll kommer brukarna närmare, hur valfriheten ökar och hur sjuksköterskor, läkare och övrig personal får ökad makt. Genom att exempelvis överge upphandlingssystem, där politikers planerande och beställande byts ut mot ett system där den enskildes val styr innehållet utifrån en tydlig kvalitetsstyrning.

- Ett modernt arbetarparti förstår att fler kan agera gemensamt för att skapa möjligheten för fler att komma i jobb.

Just nu sker ett förändringsarbete inom partiet. Flertalet arbetsgrupper formar nu den politik som ska tas fram till partistämman nästa höst. Vad som kommer utifrån detta arbete återstår att se. Dock är det viktigt att förstå att utmaningen för att fortsatt locka människors förtroende är att ständigt framstå som nyfikna och vara de som tydligast pekar ut de samhällsutmaningar som är viktigast för att utveckla Sverige framgent.

Det är också ett arbete som också måste ske i varje parti för att de också ska kunna utvecklas och locka väljare. Vägen till nästa val börjar alltid när vallokalerna stängs. För väljare kan valrörelsen upplevas som en kort intensiv period fram tills deras röst ska läggas. För partier är livet mer en konstant valrörelse. Förtroende förtjänas varje dag, idag intensifieras ett partis arbete att fortsatt förtjäna väljarnas förtroende. Det är därför valstugan öppnar, samtidigt som arbetet med att utveckla den politiska agenda ständig pågår. För det är ändå så att Sverige förtjänar ett modernt arbetarparti.

Bloggar: Högberg.
Media: AB, AB, DN, DNST, SvD, SvD.