lördag, oktober 20, 2012

Det handlar om jobb jobb jobb

I fredags återtog Moderaterna initiativet i jobbfrågan, enligt Westander och den SIFO-undersökning som de presenterade. Jobbfrågan är och kommer vara den viktigaste frågan framgent. Att förvalta förtroende i valets viktigaste fråga kommer att vara av vikt för framgång.

Den senaste tidens varsel har också skapat en del oro. Det ska dock påpekas om att ett varsel i regle inte bör innebära att människor sägs upp. Svensk konkurrenskraft har historiskt stått sig starkt tack vare förmågan att anpassa sig till de strukturomvandlingar som har skett. Att Telia Sonera väljer att varsla, kan antingen bero på att konjunkturen viker, eller det faktum att företag på mobilteknologisidan utsätts för enorm global konkurrens från aktörer i länder, med billigare produkter med hög lönsamhet.

För Sveriges del kommer lösningen aldrig ligga i att försöka hålla kvar gamla jobb, om de utsätts för konkurrens från andra länder, där arbetet kan utföras lika bra fast till en mycket lägre kostnad. Svensk konkurrenskraft bygger på starkt innovationstänkande. För två veckor sen besökte jag Nordisk Designskola i Borås, den gamla textilstaden där symaskinerna förr gick varma, men där det jobbet nu sköts i andra länder till en mycket lägre kostnad. Nordisk Designskola är inte en del i processen utan de som utvecklar processen. Svensk design är omtalat och svenska designer når framgångar internationellt. Designskolan i Borås är ytterligare ett exempel på hur framgångsrika designer börjar sin karriär.

Det vi ser där är hur aktörer som Nordisk Designskola förvaltar det arv som finns i den gamla textilstaden, ett tecken på hur strukturomvandlingar har byggt svensk konkurrenskraft stark. Dock är oron stark inför att även konjunkturen sätter sina spår. Oro i den europeiska ekonomin sätter även sina spår i svensk exportindustri, då många av de stora exportländerna för svensk del ligger i vår närhet.

Det som också stärker svensk konkurrenskraft, ligger mycket i den svenska modell, där avtal nås på i samråd mellan arbetsmarknadens två parter, utan allt för stor politisk inblandning. Därmed undviks allt för mycket konflikt, eftersom de två parterna alltid kommer vara beroende av att både känner att de kan nå bästa möjliga lösning, för det handlar förstås om att rädda jobben.

LO ställer genom deras ordförande upp fem önskemål som de önskar uppfyllda. Det finns i sig inget kontroversiellt i dessa önskemål. I senaste budgeten möts detta upp i stor grad, fler utbildningsplatser när konjunkturen nu viker, yrkesvux, lärlingsplatser och nystartsjobb, fortsatta satsningar på skolan samt ytterligare sänka trösklar för att få in fler på arbetsmarknaden. Dessutom stärks konkurrenskraften med sänkta bolagsskatter och investeraravdrag. Till det kommer nya satsningar på infrastruktur samt forskning och innovation.

Dock kommer den senaste tidens varsel att skapa en del oro framgent. Dock är det förvånande att de varsel som nu sker, får en del att tro att detta skulle kunna användas för att skapa bristande förtroende för sittande regering. Erfarenheterna från 2008 års händelser, med omfattande industrivarsel visar på att det var just detta som stärkte den återhållsamhet som regeringen då värnade. Hur nu en högljudd opinion om en passiv regering som nu i ena stunden anklagas för att göra för mycket, men som udner veckan blir beskyllda för att göra för lite gör en förbryllad.

Nu när Moderaterna nu åter har övertaget i jobbfrågan är det viktigt att fortsatt aktivt prata om vad som stärker svensk konkurrenskraft. Det kommer att kräva fortsatt fokus på den fråga som kommer vara viktigast i valet, för det handlar om jobb, jobb, jobb.

Bloggar: Martin, Peter.
Media: SvD.